Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

konkurs

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności Konkursowe

Konkurs TD UJ

Z radością ogłaszamy rozpoczęcie ciągłego naboru wniosków do Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów. Zgodnie z nowym regulaminem, Konkurs nadal odbywa się w czterech edycjach rozpoczynających się 1 stycznia, 1 kwietnia, 1 lipca i 1 października danego roku. Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski nadesłane na miesiąc przed początkiem danej edycji.  W przypadku edycji 2_2023, obejmującej okres po 1 kwietnia 2023, wnioski można nadsyłać wyjątkowo do 8 marca.Doktoranci w każdej edycji mogą ubiegać się o dofinansowanie udziału w konferencji online, refundację kosztów korekty językowej artykułu naukowego, wydanie publikacji a także o dofinansowanie wyjazdu krajowego i zagranicznego w celu czynnego udziału w konferencji naukowej.

Szczegółowe informacje

 

 

Konkursy dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich, organizowane w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim („ID.UJ”)

 

 

Finansowanie można uzyskać w ramach czterech modułów:

Visibility & Mobility Module – czynny udział w konferencjach międzynarodowych o wysokiej renomie, krótkie pobyty badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych o wysokiej renomie oraz opłaty open access

Skills Development & Engagement Module – udział w szkoleniach dotyczących m.in. podnoszenia kompetencji metodologicznych, związanych z aktywnością pozabadawczą czy popularyzatorską

Research Support Module – materiały zużywalne, odczynniki, książki, środki trwałe, usługi obce (w tym korekta czy tłumaczenie publikacji), umowy cywilno-prawne

Excellence Module – nagroda za osiągnięcia publikacyjne

 

Składanie wniosków

Wnioski należy składać poprzez stronę internetową Strefa ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/

 

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje na temat modułów Visibility & Mobility, Skills Development & Engagement oraz Nagród Excellence znajdziecie na stronach Szkół Doktorskich:

 

Szczegółowe informacje na temat Research Support Module znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych wydziałów.

Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia finansowego reguluje Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku.