„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ" powstały w 2010 roku. Powołano do istnienia trzy serie tematyczne: humanistyczną, społeczną i ścisłą, które wydawane były jako półrocznik. W skład komitetu założycielskiego czasopisma weszli: Anna Bogdali (red. prowadząca serii ścisłej), Joanna Dziadowiec (red. prowadząca serii humanistycznej), Anna Kowalcze-Pawlik (seria humanistyczna), Marcin Lubecki (zastępca red. naczelnej), Rafał Opulski (seria społeczna), Paulina Tendera (red. naczelna), Krystyna Wajda (red. prowadząca serii społecznej), Aleksandra Wilczura (seria społeczna), Anna Wrońska (seria humanistyczna).

Pierwotnie wydawana była wyłącznie wersja elektroniczna „Zeszytów", końcem roku wybrane teksty drukowano w Roczniku, którego dwa numery dostępne są na naszej stronie. Od numeru czwartego wszystkie tomy ukazują się zarówno w wersji elektronicznej, jak i drukowanej.  Od 2013 roku nasze czasopismo znajduje się na liście B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redaktorzy naczelni:
2010-2012 - Paulina Tendera (zastępca: M. Lubecki)
2012-2016 - Marcin Lubecki (zastępcy: P. Tendera, R. Kur, N. Michna, A. Nyzio)
2017 - Arkadiusz Nyzio (zastępca: E. Modzelewska)

Redaktorzy prowadzący serii humanistycznej:
2010-2011 - Joanna Dziadowiec
2012-2014 - Przemysław Tacik
2014-2015 - Alicja Kosterska
2015-2016 - Ewa Modzelewska

Redaktorzy prowadzący serii społecznej:
2010 - Krystyna Wajda
2011 - Aleksandra Wilczura
2011-2014 - Rafał Opulski
2014-2016 - Jakub Rogulski

Redaktorzy prowadzący serii nauk ścisłych:
2010-2012 - Anna Bogdali
2013-2016 - Klaudyna Śpiewak
2016 - Wojciech Tomczyk

 

 

Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University has emerged in 2010. Three themed sections have been brought to life: the humanities, the social sciences, and the exact sciences; all of them were initially issued twice a year. The founding committee comprised Anna Bogdali (the chief editor of the exact sciences series), Joanna Dziadowiec (the chief editor of the humanities series), Anna Kowalcze-Pawlik (the humanities), Marcin Lubecki (the deputy chief editor), Rafał Opulski (the social sciences series), Paulina Tendera (the chief editor), Krystyna Wajda (the chief editor of the social sciences series), Aleksandra Wilczura (the social sciences series), Anna Wrońska (the humanities series).

Initially, it was only the digital version of Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University that was being issued; by the end of a year the chosen papers were printed in Yearbook, whose two issues are available in our website. By the fourth issue, though, all our tomes see themselves issued both digitally and printed. Since 2013, our periodical is enlisted in the B list of the Ministry of Science and Higher Education for ranked periodicals.

The chief editors:

2010-2012 - Paulina Tendera (deputy: M. Lubecki)

2012-2016 - Marcin Lubecki (deputies: P. Tendera, R. Kur, N. Michna, A. Nyzio)

2017 - Arkadiusz Nyzio (deputy: E. Modzelewska)

The humanities series’ chief editors:

2010-2011 - Joanna Dziadowiec

2012-2014 - Przemysław Tacik

2014-2015 - Alicja Kosterska

2015-2016 - Ewa Modzelewska

The social sciences series’ chief editors:

2010 - Krystyna Wajda

2011 - Aleksandra Wilczura

2011-2014 - Rafał Opulski

2014-2016 - Jakub Rogulski

The exact sciences’ chief editors:

2010-2012 - Anna Bogdali

2013-2016 - Klaudyna Śpiewak

2016 - Wojciech Tomczyk​