Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 9 (1/2018)
Studia Orientalne
Pobierz cały numer


S p i s   t r e ś c i

K. Babulewicz: Muzyczne motywy orientalne w radzieckim i rosyjskim filmie animowanym...
B. Binek: Symbolika chińskiego jednorożca qilin 麒麟 oraz chengyu zawierające znak lin 麟
M. Danielewski: Stosunki Federacji Rosyjskiej z Republiką Korei ...
P. Duc-Harada: Analiza procesów słowotwórczych oraz semantycznych ...
J. Florek: Po dwóch stronach frontu – życie i polskie wątki w twórczości Cengiza Dağcı
W. Kawala: ... Vishal Bhardwaj jako adaptator sztuk Williama Shakespeare’a
M. Krakowiak: Opowiadanie Saita Faika Psst, psst!... Próba interpretacji
T. Kruk: Korzenie ideologii Talibów
M. Lisewski: Geopolityczny wymiar chińskiej koncepcji Nowego Jedwabnego Szlaku ...
M. Nita: Proces komercjalizacji chińskiej literatury w okresie reform Deng Xiaopinga
O. Nowicka: Śladami Śankary. Regionalna odmiana monastycznej tradycji adwaita wedanty ...
K.W. Olszowska: Rauf Denktaş – wieloletni przywódca Cypru Północnego ...
M. Sokołowski: Droga łuku (kyūdō) i jej związki z buddyzmem zen

 

Nauki humanistyczneZeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 8 (1/2017)
Kulturowe dyskursy szaleństwa
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

S p i s   t r e ś c i

U. Zbrzeźniak: Urządzenie zwane szaleństwem
A. Michalska: Hiperracjonalność jako niedostatek rozumności. Studium depresji
A. Byrska: Totalność zaburzenia – chory świat Niecierpliwych Zofii Nałkowskiej
O. Wesselenyi: Locating the Totalitarian Insanity...
I. Boruszkowska: Obłęd profetyczny w dramacie Kasandra (Касандра) Łesi Ukrainki
P. Charko-Klekot: Szaleństwo codzienności we współczesnej dramaturgii rosyjskiej
Ł. Wróblewski: Szaleństwo, (nie)rozum i wstręt we Wstręcie Romana Polańskiego oraz Pianistce Elfriede Jelinek S. Misiarz-Filipek: Dyskurs szaleńca – Nimfomanka Larsa von Triera
A. Narewska: Taneczne obrazy szaleństwa na przykładzie wybranych inscenizacji baletu Giselle Adolphe’a Adama
D. Domarańczyk: Początki prasy psychologicznej na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku

 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 7 (1/2016)
Kazimierz Wierzyński czytany na nowo
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

S p i s   t r e ś c i

J. Dudek: Kazimierz Wierzyński (1894–1969) po latach
J. Roś: Podobne niepodobieństwo. Kazimierz Wierzyński i Albert Camus
Ł. Wróblewski: W poszukiwaniu prawdy (o) miłości w Pamiętniku miłości
J. Osiński: „Nie ma dla nas ucieczki”. Kazimierz Wierzyński na łamach „Tygodnika Polskiego”
M. Kowalska: „Obywatele, nie samym chlewem człowiek żyje” – Kazimierz Wierzyński o PRL
A. Kasperek: Formy modlitewne w wojennej poezji Kazimierza Wierzyńskiego
R. Milan: ...O „miejscach wspólnych” „poetyckiego witalizmu” Wierzyńskiego i Leśmianowskiej koncepcji poezji
M. Sadowski: Kategoria muzyczności w wierszu Szopen Kazimierza Wierzyńskiego
K. Kuchowicz: O sobie samym. Strategie autokreacji w prozie wspomnieniowej Wierzyńskiego
P. Urbańska: ...Kazimierza Wierzyńskiego filozofia słowa w tomie Sen mara

 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 6 (1/2015)
Kiedy kobieta spotyka mężczyznę... O relacjach damsko-męskich
w antycznych narracjach kultur śródziemnomorskich

Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

S p i s   t r e ś c i

K. Korus: Motyw miłości małżeńskiej w najwcześniejszej literaturze greckiej
A. Kuźma: Czy żona namiestnika to zguba dla prowincji? Cornelii Taciti Annales III 33-34
D. Sochacki OCD: Wprowadzenie do przekładu Listu Bryzejdy do Achillesa Owidiusza
Owidiusz: List Bryzejdy do Achillesa (tłum. D. Sochacki OCD)
D. Sochacki OCD: Dlaczego płaczesz? Intertekstualny charakter dialogu Marii z Magdalii...
W. Kowalski: Elementy światopoglądu chrześcijańskiego w Historii etiopskiej...
M. Wdowiak: Jej obraz - jego obraz. Symbole miłosne w komentarzu...
J. Szwed-Kostecka: Święty Jan Chryzostom o relacjach między kobietą a mężczyzną...
G. Wiończyk: Pragnienie innego w perspektywie teorii mimetyczno-ofiarniczej R. Girarda
A. Gwiżdż: Oblicza miłości w twórczości Arkasa

 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 5 (1/2014)
"Nigdy nie było tak pięknej plejady". Skamander i skamandryci:
poetyka, historia, tradycja

Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 

S p i s   t r e ś c i

W. Ligęza: Muzyka w wierszach Kazimierza Wierzyńskiego
M. Antoniuk: "...z zimnego popiołu, z ciałem płonącym...". O grze tropów...
K. Michałkiewicz: Karpaty Wschodnie Kazimierza Wierzyńskiego
A. Owsikowska: Wybrane audycje radiowe... J. Lechonia praca dla Radia Wolna Europa
K. Karska: Recepcja twórczości poetek z kręgu Skamandra w liryce wokalnej...
K. Koprowska: "Tuwim w spódnicy"? Poetyka Skamandra w twórczości Z. Ginczanki
P. Stachula: Mityzacja przestrzeni miejskiej Krakowa i Paryża w poezji...
A. Cichy: Czas i historia w późnej poezji Kazimierza Wierzyńskiego
J. Parniewska: Parodystyczne gry kiczem i wrażliwość kampowa...
M. Mosakowska: Dalekowschodnie inspiracje tomu Pocałunki...
M. Makowska: Twórczość poetycka pierwszego ułana II Rzeczypospolitej...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 4 (1/2013)
Karol Szymanowski w kulturze współczesnej
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 

S p i s   t r e ś c i

W. Ligęza: Polscy poeci o Karolu Szymanowskim i jego muzyce
M. Sołtysik: Droga do Karola Szymanowskiego
A. Cofalik: Ukochałem skrzypce
K. Michałkiewicz: Karol Szymanowski: przeżywanie Tatr
A. Owsikowska: Wielki mistrz i jego ideowy uczeń. K. Szymanowski oczami R. Palestra
M. Sielska: Dionizos Szymanowskiego. Różne oblicza Boga w Królu Rogerze
M. Makowska: "Europejskość nie zaprzecza polskości...". Karol Szymanowski...
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 3 (2/2011)
Kierunki badawcze w filozofii II
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły 


S p i s   t r e ś c i

Słowo wstępne
P. Tacik: O pożytkach z judaizmu dla filozofii współczesnej
K. Morawski: "Niemożliwość społeczeństwa". Analiza postmarksistowska...
J. Kutnik: Indywidualistyczne ujęcie problematyki historiozoficznej...
M. Lubecki: Przestrzenie otwartości w Przyczynkach do filozofii M. Heideggera
A. Jaksender: Akt estetyczny w ujęciu Jacques'a Lacana i Julii Kristevej
A. Szklarska: Zagadnienie przemocy w filozofii Hannah Arendt
A. Drohomirecki: Pozór jako zjawisko estetyczne
D. Czakon: Charles Baudelaire - krytyk sztuki, krytyk nowoczesności
I. Malec: Linia w teorii estetyki Eugène'a Vérona
M. Kostyra: Pojęcie cnoty w etyce Antystenesa z Aten
J. Dittrich: Filozofia muzyki Arystoksenosa
H. Schudy: Przyczynek do Schopenhauerowskiej biocentrycznej etyki środowiskowej
K. Kłeczek-Semerjak: Indyjska teoria rasa jako doświadczenie estetyczne
N. Budziszewska: Rydwan jako metafora postaci mentalno-cielesnej człowieka
J. Głowala: Rozumność praktyczna. Teoria prawa naturalnego Johna Finnisa...
P. Ściślicki: Refleksja filozoficzna jako źródło współczesnego rozumienia godności...
M. Tendera: Antropologia egzystencjalna Michaela Jacksona
M. Moskulak: Zagadnienie relatywizmu w myśli Charlesa Taylora
Sz. Olszynka: Zagadnienie emotywizmu we współczesnej filozofii polityki
J. Łobocki: Obciach jako kategoria popkultury
J. Czajkowski: Oświeceniowy millenaryzm a liberalny postęp...
P. Selmaj-Pomaska: Klausa Michaela Meyera-Abicha idea pokoju...
D. Szkutnik: Entelechia i zasada zachowania energii w rozumieniu Hansa Driescha

 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 2 (1/2011)
Kierunki badawcze w filozofii
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Od redakcji
M. Urbanek: Periechontologia Karla Jaspersa
M. Lubecki: Motyw drogi we współczesnej filozofii niemetafizycznej. "Wege nicht Werke"...
N. Budziszewska: Człowiek w Mokszadharmie
K. Kłeczek-Semerjak: Czym jest to, co istnieje rzeczywiście?...
P. Niewinowski: Space art w edukacji przyrodniczej
B. Wrona: Pomiędzy racjonalizmem a sentymentalizmem...
J. Papiernik: Eklektyczny wymiar epistemologii Marsilia Ficina
E. Zarzycka-Pawlak: Sylwetka naukowa Józefa K. Szaniawskiego...
M. Rolka: Kogo spotyka Dionizos w filozofii Fryderyka Nietzschego?
K. Krawerenda-Wajda: Kategoria zatrzymania (Standsning)...
D. Szkutnik: Hansa Driescha filozofia świata organicznego...
R. Kupczak: Działalność narzędziowa a "rozumność" i "przedrozumność" człowieka
 

Nauki humanistyczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Humanistyczne, nr specjalny 1 (1/2010)
Co mieści się w mieście? - Materiały konferencyjne
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Wprowadzenie
A. Łupienko: Przestrzeń autoprezentacji - przestrzeń dialogu politycznego...
A. Wrębiak: "Bielski Syjon" jako źródło informacji o XIX-wiecznym mieście
M. A. Strzoda: Katowice w oczach młodych - notatki z badań antropowizualnych
A. Pisarek: The bar is open! Kulturotwórcza funkcja instytucji kawiarni...
J. Budzik: Dotknąć światła. Kino jako przestrzeń dotyku
M. Jaskulska: Szata informacyjna Gdańska - przykład Wrzeszcza
J. Dziadowiec: Zakopane - miasto żywej tradycji i nowoczesności
B. Weżgowiec: "O mieście, którego nie ma", czyli Wrocław w kryminalnych powieściach...
K. Jędrych: "Miłość w czasach odbudowy" czy "Przygoda z Warszawą"?...
M. Sułek: Pieśni masowe o Nowej Hucie