Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zasłużeni dla TD UJ

Wyróżnienie specjalne

 • mgr Wioletta Pugacewicz  za pracę na rzecz TD UJ znacząco wykraczającą poza służbowo wyznaczone obowiązki, ogromną wiedzę, pasję i życzliwe wsparcie inicjatyw doktorantów

W kategorii pracownicy naukowi

 • Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk - „za stałą przychylność środowisku doktorantów  Collegium Medicum oraz środowisku doktorantów całego UJ w czasie pełnienia obowiązków Prorektora UJ ds. dydaktyki w okresie od września 2009 r. do stycznia 2010 roku",
 • Prof. Andrzej Mania  - „za stałą przychylność środowisku doktorantów UJ, w tym m.in. za pomoc przy wprowadzaniu instytucji obserwatora przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego na UJ",
 • Prof. dr hab. Piotr Petelenz - „za niezawodnie regularne uczestnictwo w spotkaniach Salonu Naukowego, służenie cenną radą dla referentów i opieką mentorską dla uczestników i organizatorów, jak również coroczne zasiadanie w Jury konkursu na najlepszy referat roku na Salonie Naukowym",
 • dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ - za szczególne wsparcie i zrozumienie doktorantów oraz życzliwość i sprawiedliwość,

 • prof. dr. hab. Stanisław Kistryn - za wspieranie wydarzenia Salony Naukowe oraz dbałość o czynną obecność doktorantów w procesie umiędzynarodawiania nauki,

 • dr Monika Stawicka - za stałą współpracę z Towarzystwem Doktorantów UJ, okazaną pomoc projektową i silne zaangażowanie w działania na rzecz doktorantów.

W kategorii pracownicy administracyjni

 • mgr Wioletta Szymańska - „za działalność dla TDUJ znacząco wykraczającą poza służbowo wyznaczone obowiązki",
 • mgr Renata Gurtat - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz Towarzystwa Doktorantów UJ oraz wielokrotną pomoc w prowadzeniu Biura TD UJ oraz wsparcie w szczególnie trudnych momentach",
 • mgr inż. Anna Maria Stec - „za wyróżniajacą postawę, pracę i działalność na rzecz środowiska doktoranckiego UJ",
 • mgr Elżbieta Krąż - za zdecydowanie wykraczającą poza zakres obowiązków pomoc doktorantom Wydziału Geografii i Geologii,
 • mgr Małgorzata Wojciechowska - za ogromne wsparcie doktorantów Instytutu Psychologii UJ i otwartość na ich problemy

W kategorii doktoranci

 • mgr Dorota Kwapisz - „za stworzenie  systemu pomocy materialnej dla doktorantów UJ oraz stałe wsparcie TDUJ w tym zakresie",
 • mgr Ewelina Dyląg-Pawłyszyn - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TDUJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TDUJ",
 • mgr Dominik Kowalski - „za zbudowanie samorządu doktorantów w UJ",
 • dr Michał Ochwat - „za zbudowanie samorządu doktorantów w UJ",
 • dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ - „za szczególny wkład na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ oraz w reprezentowaniu środowiska doktorantów UJ na forum ogólnopolskim",
 • dr Janusz Górecki - „za działalność na rzecz integracji środowiska doktorantów UJ poprzez organizację wyjazdów integracyjnych i Salonu Naukowo-Kulturalnego",
 • dr n. med. Paweł Chomiak - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz doktorantów Collegium Medicum, wieloletnie sprawowanie funkcji wiceprezesa Collegium Medicum (3 kadencje) oraz przewodniczenie Zespołowi i Komisji ds. Collegium Medicum oraz reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych na forum ogólnopolskim poprzez kilkuletnią działalność w Ogólnopolskim Porozumieniu Doktorantów Uczelni Medycznych oraz Komisji Uczelni Medycznych",
 • dr Jacek Lewicki - „za godne, aktywne i skuteczne reprezentowanie interesów doktorantów w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, szczególnie przy tworzeniu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym  oraz sprawowanie funkcji Wiceprezesa TD UJ ds. Nauki i Badań odpowiedzialnego za Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów",
 • dr Tomasz Pugacewicz - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ",
 • dr Filip Gołębiowski - „za szczególny wkład na rzecz TDUJ podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Konkursu",
 • dr hab. Szymon Drobniak - „za stworzenie i realizację strategii PR TD UJ",
 • dr Bartosz Szczurowski - „za szczególny wkład na rzecz TDUJ w dzidzinie tworzenia i opiniowania aktów pranych, sprawowanie funkcji Przewodniczacego Komisji Prawnej oraz Komisji Rewizyjnej TDUJ".
 • mgr Michał Olszowski - „za szczególny wkład i poświęcenie podczas pełnienia przez dwie kadencje funkcji Prezesa TDUJ oraz pomoc prawną udzielaną TDUJ i doktorantom",
 • mgr Rafał Damaziak - „za szczególny wkład i poświęcenie podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Nauki i Badań oraz Zespołu ds. Dofinansowania Działalności Doktorantów",