Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZOWANIA/OCENY MERYTORYCZNEJ ARTYKUŁÓW
składanych do ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego”

Artykuły przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem mailowym redaktora naczelnego: monografia.tduj@gmail.com. Redaktor potwierdza otrzymanie korespondencji, informując Autora o rozpoczęciu procedury oceny merytorycznej artykułu.

Pierwsza ocena tekstu, dokonywana przez redakcję czasopisma, polega na sprawdzeniu kompletności przesłanego materiału, a więc czy spełnia on wymagania stawiane tekstom oficjalnie zgłaszanym do publikacji. Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu znajdują się w osobnym pliku „Plik do pobrania”. W razie stwierdzenia uchybień Autor zobowiązany jest do uzupełnienia brakujących informacji. Przed przystąpieniem do recenzowania artykułu redakcja ma prawo przeprowadzić działania zgodne z procedurą antyghostwritingową i antyplagiatową.

Kompletny artykuł podlega anonimowej recenzji. Artykuł zostaje przekazany do recenzji merytorycznej samodzielnego pracownika naukowego bez ujawniania imienia i nazwiska Autora. Recenzent jest wybierany na podstawie podziału dziedzin naukowych.

Recenzent wyraża swoją opinię, wypełniając formularz recenzyjny, który zawiera pytania otwarte i zamknięte, służące wszechstronnej ocenie tekstu. Recenzent może jedynie wskazać błędy i braki artykułu, ale może również – rozszerzając swoje uwagi – zaproponować zmiany, na które Autor jest zobowiązany zareagować: zaakceptować je i wprowadzić do swojego artykułu bądź w przypadku odmowy odpowiedzieć na nie merytorycznie. Autor dowiaduje się w wyniku recenzji drogą mailową.

Ankieta ewaluacyjna archiwizowana jest w wersji papierowej lub elektronicznej w biurze. Redakcji pisma i może zostać udostępniona za zgodą Redaktora Naczelnego.

Autor ma prawo do odwołania się od decyzji recenzenta drogą mailową. Odwołanie rozpatruje trzech członków Redakcji, w tym Redaktor Naczelny. W przypadku pozytywnej oceny artykułu Autor informowany jest o planowanym terminie jego publikacji.