Pomoc materialna

POMOC MATERIALNA DLA DOKTORANTÓW - STYPENDIA i ZAPOMOGI Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ

 

Towarzystwo Doktorantów jako samorząd studentów III-stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczy w przyznawaniu świadczeń pomocy materialnej z przypadającego na doktorantów odsetka Funduszu Pomocy Materialnej.
Wszystkie świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego przyznawane są na wniosek. 

Zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
 
1. Stypendium socjalnego,
2. Zapomogi,
3. Stypendium dla najlepszych doktorantów,
4. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
 
Stypendium socjalne może otrzymać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Jest ona ustalana na podstawie kwoty dochodu netto na osobę w rodzinie doktoranta.

Zapomoga losowa może być przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Do zdarzeń, które uzasadniają wystąpienie przez doktoranta z wnioskiem o zapomogę zalicza się w szczególności: kradzież, pożar, powódź, narodziny dziecka, ciężką chorobę doktoranta lub członka jego najbliższej rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny.
Doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w ciągu roku akademickiego, lecz tylko jeden raz w związku z jednym zdarzeniem.
Zdarzenie będące podstawą ubiegania się o zapomogę należy udokumentować.

Stypendium dla najlepszych doktorantów  może być ono przyznane:
1. na pierwszym roku studiów doktoranckich - doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym;
2. na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich - doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:
•    uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
•    wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
•    podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać doktorant z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Wniosek o stypendium złożyć można od momentu uzyskania zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności, także w trakcie trwania roku akademickiego.

 

Ponadto, doktoranci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 
Na podstawie art. 199 ust. 2 w zw. z art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym doktorant może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej wyłącznie na jednych studiach doktoranckich, natomiast nadanie stopnia naukowego doktora w trakcie roku akademickiego, w którym przyznano świadczenie, powoduje utratę prawa do jego otrzymywania – w tym na innych studiach doktoranckich.
 
Stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów przyznawane są na okres 9 miesięcy.
 
Od roku akademickiego 2015/2016 wnioski o przyznanie poszczególnych świadczeń należy najpierw wypełnić w systemie USOSweb, a następnie – wydrukowane – złożyć wraz z niezbędną dokumentacją u wydziałowego koordynatora ds. pomocy materialnej.
 
Zasady przyznawania poszczególnych świadczeń, wykaz dokumentacji, zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta oraz wzory wniosków i innych dokumentów znajdują się w  Zarządzeniu nr 104 Rektora UJ z dnia 16 października 2017 r.
 

Wypłata świadczeń pomocy materialnej za miesiące październik i listopad następuje do dnia 30 listopada każdego roku.
 
 

 

Bieżące wiadomości

Doktorantko, Doktorancie zaangażuj się w prace Wydziałowej Komisji Stypendialnej!

Wioletta Pugacewicz, 11.09.2018

Doktorantko, Doktorancie zaangażuj się w prace Wydziałowej Komisji Stypendialnej!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w prace na rzecz doktorantów na swoim wydziale, do zgłoszenia swoich kandydatur do Wydziałowych Komisji Stypendialnych na rok akademicki 2017/2018 oraz do Komisji Ekonomiczno-Socjalnej ds. Stypendium dla Najlepszych Doktorantów.
 
Komisje te działając na podstawie „Zarządzenia Rektora UJ w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” zajmują się przydziałem środków z Funduszu Pomocy Materialnej: przyznawaniem stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów (dawne stypendium naukowe) oraz zapomóg losowych.
 
Zgłoszenia należy wysyłać droga mailową na adres: kpm-doktoranci@uj.edu.pl w terminie do 30 września 2017 r. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zrezygnować z wymogu uzupełniania formularzy. Bardzo prosimy o przesyłanie e-maili zamieszczając w treści wiadomości m.in. rok studiów, wydział, dane kontaktowe i kilka słów o sobie. Zgłoszenie wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Wydziałowe Komisje Stypendialne powoływane są przez dziekanów wydziałów na wniosek Towarzystwa Doktorantów, a Komisja Ekonomiczno-Socjalna przez Rektora.
Szczególnie apelujemy do dotychczasowych członków komisji, aby wsparli swoim doświadczeniem ich prace.
 
W razie pytań prosimy się kontaktować z Pawłem Winiarskim (kpm-doktoranci@uj.edu.pl)

Szukamy Przewodniczącego Komisji ds. Pomocy Materialnej

Wioletta Pugacewicz, 02.02.2018

Uwaga  Doktoranci!


Towarzystwo Doktorantów UJ szuka osoby, która chciałaby zaangażować się w działalność TD UJ jako Przewodniczący Komisji ds. Pomocy Materialnej.


Jakie czekają Cię zadania jako Przewodniczącego?

-> będziesz koordynował działania Komisji ds. Pomocy Materialnej; 

-> weźmiesz udział w przydzielaniu miejsc w akademikach;

-> będziesz uczestniczył w przygotowaniu budżetu i podziale środków z Funduszu Pomocy Materialnej;

 -> będziesz pomagał innym doktorantom w sprawach związanych z akademikami, stypendiami i pomocą materialną;

-> poprowadzisz nabór do Wydziałowych Komisji Stypendialnych;


 Co będziesz z tego miał?

-> bezcenne doświadczenie organizacyjne;

-> wdzięczność doktorantów :);

-> wgląd w struktury i działania Uniwersytetu Jagiellońskiego;

-> zaświadczenie o pracy na rzecz samorządu doktorantów;


Nie masz doświadczenia? To nie problem - zapewnimy Ci pomoc oraz niezbędne szkolenia, dzięki którym nauczysz się, jak wszystko działa.


Masz pytania?

Jesteś zainteresowany?

 

Wyślij maila na adres: doktoranci@uj.edu.pl i md.wasowicz@gmail.com


Czekamy na Ciebie! 

Stawki stypendialne z Funduszu Pomocy Materialnej (nie dotyczy doktorantów Collegium Medicum)

Katarzyna Konik, 30.10.2017

Uprzejmie informujemy, że Prorektor ds. dydaktyki Prof. dr hab. Armen Edigarian w porozumieniu z Komisją ds. Pomocy Materialnej Towarzystwa Doktorantów UJ ustalił następujące wysokości świadczeń socjalnych w roku akademicki 2017/2018:

1. Stypendium socjalnego:

  •     dla miesięcznego dochodu 0 zł – 400 zł – kwota 425 zł
  •     dla miesięcznego dochodu 401 zł – 935 zł – kwota 375 zł

2. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim – kwota 150 zł

3. Zwiększenie stypendium socjalnego ze względu na posiadanie dziecka lub niepracującego małżonka – kwota 150 zł

4. Stypendium dla najlepszych doktorantów – kwota 600 zł

5. Zapomoga losowa – maksymalnie do 1000 zł

6. Stypendium specjalne dla osób z niepełnosprawnością:

  •     w stopniu lekkim – kwota 225 zł
  •     w stopniu umiarkowanym – kwota 275 zł
  •     w stopniu znacznym – kwota 425 zł

 

Maksymalna kwota dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne oraz stypendium socjalne ze zwiększeniem została ustalano na poziomie 935 zł.

Wyniki odwołań od decyzji ws. rozdysponowania miejsc w domach studenckich w I turze

Wioletta Pugacewicz, 13.09.2017

Na posiedzeniu w dniu 12 września 2017 Komisja Odwoławcza w składzie:

1. Anna Duda
2. Karolina Karwowska
3. Kamil Ruszała - Przewodniczący komisji
 
zadecydowała, co następuje:
 
miejsca w pokojach jednoosobowych przyznano:
1.         XXX5364 – pokój 1 osobowy, DS. „Bursa Jagiellońska”
2.         XXX1387 – pokój 1 osobowy, DS. „Nawojka”
 
W związku z brakiem miejsc w tej turze nie dokonano zmian w następujących przypadkach:
3.         XXX9124
4.         XXX4212
4.         XXX6527
5.         XXX0453
6.         XXX7013
 
Decyzje Komisji są niepodważalne.

Doktorantko, Doktorancie zaangażuj się w prace Wydziałowej Komisji Stypendialnej!

Wioletta Pugacewicz, 05.09.2017

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w prace na rzecz doktorantów na swoim wydziale, do zgłoszenia swoich kandydatur do Wydziałowych Komisji Stypendialnych na rok akademicki 2017/2018 oraz do Komisji Ekonomiczno-Socjalnej ds. Stypendium dla Najlepszych Doktorantów.
 
Komisje te działając na podstawie „Zarządzenia Rektora UJ w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” zajmują się przydziałem środków z Funduszu Pomocy Materialnej: przyznawaniem stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium Rektora UJ dla najlepszych doktorantów (dawne stypendium naukowe) oraz zapomóg losowych.
 
Zgłoszenia należy wysyłać droga mailową na adres: kpm-doktoranci@uj.edu.pl w terminie do 30 września 2017 r. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom postanowiliśmy zrezygnować z wymogu uzupełniania formularzy. Bardzo prosimy o przesyłanie e-maili zamieszczając w treści wiadomości m.in. rok studiów, wydział, dane kontaktowe i kilka słów o sobie. Zgłoszenie wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
 
Wydziałowe Komisje Stypendialne powoływane są przez dziekanów wydziałów na wniosek Towarzystwa Doktorantów, a Komisja Ekonomiczno-Socjalna przez Rektora.
Szczególnie apelujemy do dotychczasowych członków komisji, aby wsparli swoim doświadczeniem ich prace.
 
W razie pytań prosimy się kontaktować z Dominikiem Hodurkiem (kpm-doktoranci@uj.edu.pl) lub Magdaleną Olbert (magdalena.olbert@gmail.pl)