Powrót

Zmiany w stypendium dla najlepszych doktorantów

Centrum Wsparcia Dydaktyki UJ informuje, że trwają prace nad kryteriami oceny wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów. Od roku akademickiego 2018/2019 mogą nastąpić zmiany w zasadach przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów oraz aktualizacja formularza wniosku w systemie USOSweb. Zmiany te będą konsultowane z Towarzystwem Doktorantów UJ. 
 

Zmiany nie będą wykraczały poza ramy określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Przypominamy, że zgodnie z art. 199 ust. 5 pkt 2 ustawy stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 

a) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, 

b) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, 

c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 
 

Oznacza to, że należy spełnić łącznie ww. warunki, co będzie automatycznie weryfikowane przez system informatyczny na podstawie zgłoszonych osiągnięć i dokonanej oceny. Stypendium na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznawane jest na podstawie wyników w postępowaniu rekrutacyjnym.

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u