Regulamin Towarzystwa Doktorantów

Regulamin do pobrania (wersja ujednolicona)

Uchwały Senatu UJ wprowadzające Regulamin TD UJ i poprawki

Regulamin Towarzystwa Doktorantów (wersja ujednolicona)

Wersja ujednolicona. Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdził zgodność Regulaminu z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz Statutem UJ w dniu 30 maja 2007 roku. Senat UJ stwierdził zgodność z ustawą oraz Statutem UJ poprawek do Regulaminu w dniu 16 grudnia 2009 roku, w dniu 20 grudnia 2011 roku, w dniu 25 listopada 2015 roku, w dniu 16 grudnia 2015 roku oraz w dniu 31 maja 2017 roku.

 

Przepisy ogólne

 

Art. 1. Samorząd doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego występuje pod tradycyjną nazwą Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej TD UJ i działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), Statutu UJ oraz niniejszego Regulaminu zwanego dalej Regulaminem.

 

Art. 2. Organy TD UJ stanowią wyłączną reprezentację ogółu doktorantów uczelni.

 

Art. 3. Do podstawowych zadań TD UJ należy:

1) organizowanie pomocy doktorantom w wypełnianiu ich obowiązków uniwersyteckich;

2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z procesem kształcenia;

3) popieranie udziału doktorantów w ruchu naukowym, kulturalnym i sportowym;

4) reprezentowanie doktorantów wobec władz UJ oraz na zewnątrz, administracji i wszelkich organizacji społeczności akademickiej, przede wszystkim występowanie do właściwych organów UJ w sprawach dotyczących rozwoju naukowego i sytuacji socjalno-bytowej doktorantów;

5) podejmowanie działań mających na celu ochronę sytuacji materialnej doktorantów, zwłaszcza pomocy w zakresie świadczeń określonych w art. 199 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku;

6) współdecydowanie we wszystkich sprawach ważnych dla doktorantów w przypadkach przewidzianych w ustawie i w Statucie UJ;

7) wyrażanie opinii w imieniu środowiska doktorantów UJ;

8) współdecydowanie o podziale wszelkich funduszy pomocy dla doktorantów;

9) realizowanie innych zadań określonych w ustawie, Statucie UJ oraz Regulaminie.

 

Art. 4. 1. Członkami TD UJ są wszyscy doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Utrata członkostwa w TD UJ następuje z chwilą utraty statusu doktoranta.

 

Art. 5. 1. Czynne i bierne prawo wyborcze do organów TD UJ posiadają wszyscy doktoranci.

2. Mandat członka organów TD UJ wygasa na skutek:

1) odwołania przez uprawniony organ zgodnie z przepisami Regulaminu,

2) upływu kadencji lub złożenia rezygnacji z mandatu,

3) utraty statusu doktoranta.

4) (skreślony)

3. Uchwały organów dotyczące spraw osobowych zapadają w głosowaniu tajnym.

4. Na wniosek 10% członków organów uczestniczących w posiedzeniu prowadzący obrady może zarządzić głosowanie tajne również w innych kwestiach.

 

Art. 6. 1. Organami TD UJ są: Walne Zgromadzenie, Prezes, Rada oraz Komisja Rewizyjna.

2. W ramach TD UJ działają Komisja Ekonomiczno-Socjalna, Komisja do spraw Pomocy Materialnej, oraz Komisja ds. Collegium Medicum realizujące zadania w zakresie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów, na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego wprowadzonego Zarządzeniem Rektora UJ.

 

Walne Zgromadzenie TD UJ

 

Art. 7. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym i kontrolnym TD UJ. Walne Zgromadzenie obraduje w formie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu są wszyscy doktoranci.

3. (skreślony)

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Radę nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji, na dzień poprzedzający nie później niż na 25 dni przed zakończeniem kadencji.

5. W przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w ust. 4, obowiązek zwołania Walnego Zgromadzenia przechodzi na Komisję Rewizyjną. Zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Komisję Rewizyjną następuje niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia upływu terminu o który mowa w ust. 2.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Radę ilekroć uzna ona to za konieczne.

7. Rada zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie także na pisemny wniosek co najmniej 10 przedstawicieli TD UJ w Radach wydziałów i instytutów lub grupy co najmniej 75 doktorantów, reprezentujących przynajmniej 3 wydziały UJ.

 

Art. 8. 1. Obrady otwiera Prorektor ds. dydaktyki lub wskazana przez niego osoba. Obrady prowadzi Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybrany spośród jego uczestników.

2. Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną oraz Sekretarza.

3. Odwołania od wszelkich czynności dokonywanych podczas Walnego Zgromadzenia rozpatruje osoba, o której mowa w ust. 1 zd. 1.

4. Obrady Walnego Zgromadzenia są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich uprawnionych.

5. (skreślony)

6. (skreślony)

 

Art. 9. 1. Do zadań Walnego Zgromadzenia zalicza się:

1) przyjęcie oraz zmiany Regulaminu,

2) wybór Rady oraz Komisji Rewizyjnej,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania finansowego Rady oraz sprawozdań z działalności Prezesa i Rady,

4) rozpatrywanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej,

5) udzielanie absolutorium Prezesowi oraz Radzie z wykonanych obowiązków na posiedzeniu wyborczym, przed dokonaniem wyboru nowych władz,

6) uchwalanie zasad wyboru przedstawicieli do rad wydziałów i instytutów,

7) (skreślony)

2. Nieudzielenie absolutorium Prezesowi oraz Radzie powoduje, iż członkowie tych organów nie mogą kandydować do organów TD UJ w następnej kadencji.

3. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie mogą być postanowienia z ust. 1 pkt 2-5 z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 18 ust. 4 i art. 37 ust. 4.

 

Art. 10. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, o ile przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej.

 

Art. 11. 1. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia przewodniczący, a zatwierdza Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem kolejności z ust. 2.

2. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinien obejmować w szczególności:

1) złożenie przez Prezesa oraz Radę sprawozdań z ich działalności oraz sprawozdania, o którym mowa w art. 34 ust. 1,

2) złożenie przez Komisje Rewizyjną sprawozdań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt. 4,

3) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenie absolutorium Prezesowi oraz Radzie w związku z wykonywanymi obowiązkami,

4) (skreślony)

5) wybór członków Rady,

6) wybór członków Komisji Rewizyjnej.

3. Organy, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2, przeprowadzają wybory i ogłaszają ich wyniki w formie list wyborczych. Listy zawierają nazwiska i imiona wszystkich kandydatów oraz ilości uzyskanych głosów w kolejności od najwyższego do najniższego wyniku.

 

Prezes TD UJ

 

Art. 12. Prezes TD UJ ma status organu wykonawczego.

 

Art. 13. 1. Prezesa wybiera Rada bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu wyborczym spośród członków Rady.

2. Na wniosek Prezesa, Rada może powołać bezwzględną większością głosów nie więcej niż trzech Wiceprezesów Wiceprezes jest pełnomocnikiem TD UJ i jest upoważniony do załatwiania spraw w imieniu Prezesa, w zakresie przez niego ustalonym.

3. Uchwały o których mowa w ust. 1 i 2 Rada podejmuje w obecności co najmniej 8 jej członków.

4. Posiedzenie Rady, na którym dokonywany jest wybór Prezesa, prowadzi Przewodniczący lub członek Komisji Rewizyjnej powołany uchwałą komisji do pełnienia funkcji prowadzącego posiedzenie.

5. (skreślony)

 

Art. 14. (skreślony)

 

Art. 15. Prezes posiada kompetencje w następujących sprawach:

1) reprezentowania TD UJ na zewnątrz,

2) organizacji oraz prowadzenia siedziby oraz sekretariatu TD UJ,

3) zwoływania i prowadzenia obrad Rady,

4) delegowania w swoim zastępstwie Wiceprezesa do prowadzenia obrad Rady,

5) delegowania spośród członków Rady osób do prowadzenia spraw w zakresie należących do jego kompetencji,

6) podejmowanie decyzji w bieżących sprawach niezastrzeżonych dla innych organów,

7) zarządzenia głosowania elektronicznego, o którym mowa w art. 24 ust. 3-5.

 

Art. 15a. 1. Jeżeli Prezes nie może przejściowo sprawować swych funkcji obowiązki Prezesa tymczasowo wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprezes.

2. W razie braku wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1 Prezesa zastępuje Wiceprezes wyznaczony przez Radę w trybie określonym w art. 13.

3. Jeżeli nie powołano wiceprezesów, Rada w trybie określonym w art. 13, wyznacza do sprawowania zastępstwa Prezesa jednego ze swych członków.

4. W sytuacji opisanej w ust. 2 i 3 Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenie Rady w ciągu 5 dni roboczych od dnia powstania przeszkody w sprawowaniu przez Prezesa swych funkcji.

5. W razie wygaśnięcia mandatu Prezesa, członek Rady wyznaczony przez nią w trybie określonym w art. 13, wykonuje tymczasowo jego obowiązki, do czasu wyboru nowego Prezesa.

6. Osoba zastępująca Prezesa nie może złożyć wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 2 i w art. 16a ust. 5.

 

Art. 16. 1. W zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków Prezes sporządza pisemne sprawozdania kwartalne przedstawiane na posiedzeniu Rady.

2. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Prezes przedstawia pisemne sprawozdanie z działalności w trakcie kadencji, w zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków.

 

Art. 16a. 1. Za rażące naruszenie swoich obowiązków Prezes może zostać odwołany uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 8 jej członków.

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, składa na posiedzeniu Rady co najmniej 5 jej członków. Wniosek jest poddany pod głosowanie na kolejnym posiedzeniu Rady, które może się odbyć po upływie co najmniej 7 dni od daty jego złożenia.

3. Prezes, którego dotyczy wniosek ma prawo się do niego ustosunkować.

4. Przed głosowaniem Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie swoją opinie w przedmiocie wniosku w ciągu 7 dni od jego złożenia.

4.a Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy Prezes nie może trwale sprawować swego urzędu ze względu na stan zdrowia.

5. Odwołania Wiceprezesów dokonuje Rada bezwzględną większością w głosowaniu tajnym, na podstawie uzasadnionego wniosku Prezesa.

 

Rada TD UJ

 

Art. 17. Rada TD UJ jest organem uchwałodawczym.

 

Art. 18. 1. W skład Rady wchodzi 12 członków, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów spośród kandydatów wybranych przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

1a. Jeżeli w wyniku pierwszego głosowania nie udało się wybrać całego składu Rady przeprowadza się kolejne głosowania. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku zwolnienia mandatu członka Rady przed upływem kadencji, funkcję obejmuje osoba, która zajmuje kolejne miejsce na liście zawierającej wyniki wyborów, o której mowa w art. 11 ust. 2 o ile uzyskała bezwzględną większość głosów.

3. Kadencja członków Rady, o których mowa w ust. 2, kończy się wraz z upływem kadencji pozostałych członków.

4. Z zastrzeżeniem ust. 4a, w razie braku osób uprawnionych do objęcia mandatu członka Rady na podstawie ust. 2, Rada zwołuje w ciągu 14 dni od dnia zwolnienia mandatu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zwołuje się, jeśli w dniu zwolnienia mandatu, który miałby zostać obsadzony w drodze wyborów uzupełniających, do końca kadencji Rady pozostało mniej niż 3 miesiące. Art. 7 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

4a. W stosunku do maksymalnie trzech mandatów członków Rady zwolnionych w okresie trwania jej kadencji Rada może, w drodze uchwały podjętej w terminie określonym w ust. 4, odstąpić od procedury, o której mowa w ust. 4, wybierając do składu Rady osoby  spośród członków komisji i zespołów, o których mowa w art. 6 ust. 2 oraz w art. 26 (kooptacja). Kandydatów na członków Rady zgłasza Prezes po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej. Wybór następuje bezwzględną większością głosów.

5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o którym mowa w ust. 4, może być jedynie przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

 

Art. 19. Kadencja Rady trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia.

 

Art. 20. 1. Rada obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes lub z jego upoważnienia jeden z Wiceprezesów.

3. Posiedzenia są zwoływane co najmniej raz na dwa miesiące, w miejscu wyznaczonym przez organ uprawniony do jego zwołania.

4. Pierwsze posiedzenie Rady, na którym dokonuje się wyboru Prezesa zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu 14 dni od rozpoczęcia kadencji.

4a. Ustępująca Komisja Rewizyjna może, po dokonaniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyboru członków Rady na następną kadencję, wyznaczyć termin posiedzenia, o którym mowa w ust. 4, także na dzień przypadający przed rozpoczęciem kadencji nowo wybranej Rady. Prezes wybrany na posiedzeniu zwołanym w takim terminie rozpoczyna pełnienie swoich funkcji z dniem rozpoczęcia kadencji nowo wybranej Rady.

5. Posiedzenie dotyczące wniosku, o którym mowa w art. 16 a ust. 2, zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

6. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszeni goście.

 

Art. 21. 1. Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady wraz z porządkiem obrad przesyłana jest wszystkim członkom Rady co najmniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może być przekazana za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość.

3. Równolegle z zawiadomieniem członków Rady, zawiadamiani są w powyższy sposób członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 22. W przypadku niezwołania Rady przez okres 2 miesięcy od dnia odbycia poprzedniego posiedzenia, kompetencję zwołania posiedzenia Rady uzyskuje Komisja Rewizyjna. Komisja Rewizyjna zwołuje posiedzenie Rady w ciągu 7 dni roboczych od dnia upływu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wyznaczając jednocześnie jego datę na dzień przypadający nie później niż 14 dni od daty zwołania.

 

Art. 23. Uczestnictwo w posiedzeniach Rady jest obowiązkiem jej członków.

 

Art. 24. 1. Rada podejmuje decyzje w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 6 jej członków, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

2. Prezes głosuje jako ostatni. W przypadku równej liczby głosów – rozstrzyga glos Prezesa.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rada może podjąć decyzję poza posiedzeniem, w drodze uchwały podjętej poprzez głosowanie za pomocą poczty elektronicznej (głosowanie elektroniczne).

4. Głosowanie elektroniczne przeprowadza się w ten sposób, że każdy z członków Rady przesyła wszystkim pozostałym radnym swój głos. Prezes głosuje jako ostatni jednocześnie zawiadamiając wszystkich uczestników o wyniku głosowania. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

5. Głosowanie elektroniczne jest ważne o ile spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

a) w głosowaniu wezmą udział wszyscy uprawnieni,

b) uchwała nie dotyczy spraw, w których wymagane jest głosowanie tajne,

c) nikt z uprawnionych nie zgłosi wniosku o głosowanie tajne,

d) głosy zostaną oddane w terminie 2 dni od momentu zarządzenia głosowania przez Prezesa.

 

Art. 24a. 1. Za rażące naruszenie swoich obowiązków, w szczególności za powtarzające się nieusprawiedliwione nieobecności na posiedzeniach Rady, członek Rady może zostać pozbawiony mandatu uchwałą Rady podjętą w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 8 członków.

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust. 1, składa na posiedzeniu Rady Prezes lub co najmniej 5 jej członków. Przepis art. 16a ust. 2 zd. 2 stosuje się odpowiednio.

3. Osoba, której wniosek dotyczy ma prawo się do niego ustosunkować.

4. Przed głosowaniem Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie swoją opinie w przedmiocie wniosku w ciągu 7 dni od jego złożenia. Jeżeli Komisja Rewizyjna nie przedstawi opinii w wyznaczonym terminie uważa się, że opinia jest pozytywna. Negatywna opinia Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wniosku jest dla Rady wiążąca.

 

Art. 25. Do zadań Rady należy:

1) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Wiceprezesów,

2) powoływanie i odwoływanie przedstawicieli do Senatu UJ, oraz rekomendowanie przedstawicieli doktorantów do organów powoływanych przez władze UJ,

2a) wybór przedstawicieli doktorantów do kolegium elektorów,

3) (skreślony)

4) powoływanie i odwoływanie na wniosek Prezesa, pełnomocników do wykonywania określonych zadań,

5) przygotowywanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego,

6) organizowanie wyborów przedstawicieli TD UJ w Radach wydziałów i instytutów

7) ustalanie polityki budżetowej,

8) podejmowanie uchwał w sprawach bieżących,

9) wybór członków Rady w ramach kooptacji, o której mowa w art. 18 ust. 4a.

 

Art. 26. Rada tworzy i likwiduje komisje oraz zespoły, określając zakres i tryb ich działania. Rada powołuje i odwołuje Przewodniczących oraz członków komisji, a także Przewodniczących zespołów.

 

Art. 27. 1. Obrady Rady są protokołowane.

2. Osoba sporządzająca protokół zobowiązana jest przekazać w ciągu 10 dni od zakończenia obrad Rady protokół jej członkom oraz wskazanym przez Radę osobom. Protokół zostaje upubliczniony po zaakceptowaniu go przez Radę na jej najbliższym posiedzeniu.

3. Rada, w drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów, może powierzyć obowiązki protokolanta pracownikowi biura TD UJ. Powierzenie może nastąpić na określone posiedzenia Rady, na czas kadencji Rady lub na czas nieoznaczony.

 

Art. 28. W posiedzeniu Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.

 

Polityka budżetowa

 

Art. 29. 1. W drodze uchwały przyjętej większością 2/3 głosów Rada ustala budżet TD UJ.

2. Budżet powinien określać podstawowe zadania oraz środki finansowe przeznaczone na ich realizację.

3. W szczególności uchwała wskazuje dysponentów oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania oraz projekty.

4. Budżet powinien zawierać środki finansowe przeznaczone na realizację podstawowych celów budżetowych, do których należą w szczególności:

1) działalność zeszytów naukowych wydawanych przez TD UJ,

2) organizacja konferencji naukowych,

3) prowadzenie szkoleń,

4) działalność organizacyjno-administracyjna.

5. Organy TD UJ oraz dysponenci środków finansowych zobowiązani są do postępowania zgodnie z budżetem, prowizorium budżetowym oraz uchwałami Rady.

 

Art. 30. 1. Rada może w ramach budżetu przeznaczyć środki finansowe na wsparcie działalności naukowej, badawczej oraz kulturalnej prowadzonej przez doktorantów.

2. Wsparcie finansowe, o którym mowa w ust. 1, przyznawane jest na podstawie konkursów organizowanych przez TD UJ.

3. Szczegółowy tryb, kryteria oraz zakres przyznawanej dotacji określone są w odrębnej uchwale Rady. Szczegółowy tryb, kryteria oraz zakres przyznawanej dotacji określone są w odrębnej uchwale Rady.

 

Art. 31. 1. W ramach budżetu pozostawia się rezerwę budżetową przeznaczoną na realizację kolejnych zadań oraz projektów w trakcie trwania roku budżetowego.

2. Dysponentem rezerwy budżetowej jest Rada.

3. Rezerwa, o której mowa w ust. 1, nie może być mniejsza niż 10% środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na działalność TD UJ.

 

Art. 32. 1. W trakcie trwania roku budżetowego, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., nr 249, poz. 148 z późn. zm.), Rada uprawniona jest do wprowadzania zmian do budżetu.

2. Zmiana może polegać m.in. na korekcie celów oraz wielkości środków finansowych przeznaczonych na ich realizację.

3. Każda zmiana budżetu wymaga uchwały Rady.

 

Art. 33. 1. Uchwała budżetowa powinna być przyjęta nie później niż 3 tygodnie od dnia rozpoczęcia roku budżetowego.

2. W sytuacji opóźnienia przydziału dotacji budżetowej dla TD UJ, Rada w terminie, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje prowizorium budżetowe.

 

Art. 34. 1. Przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rada przyjmuje w drodze uchwały sprawozdanie z wykonania budżetu.

2. Co najmniej raz na 2 miesiące, szczegółowe sprawozdania na posiedzeniu Rady przedstawiają dysponenci środków budżetowych, o których mowa w art. 29 ust. 3.

3. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządzone przez Radę, przedstawiane jest na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

 

Komisja Rewizyjna TD UJ

 

Art. 35. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Prezesa, Wiceprezesów, Rady, oraz Przedstawicieli TD UJ w Radach wydziałów i instytutów.

 

Art. 36. 1. Komisja Rewizyjna jest w szczególności uprawniona do:

1) powoływania i odwoływania Przewodniczącego z grona własnych członków,

2) (skreślony)

3) (skreślony)

4) przygotowania sprawozdania z prac Rady zawierającego własną ocenę wykonywanych zadań oraz sprawozdania z wykonania budżetu,

5) udzielania pomocy w prowadzeniu obrad Walnego Zgromadzenia,

6) prowadzenia pierwszego posiedzenia wyborczego Rady, o którym mowa w art. 20 ust. 4.,

7) badania zgodności wydatków z założeniami budżetu,

8) kontroli gospodarki majątkowej w tym kontroli finansów.

2. W ramach swoich kompetencji Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania wglądu do dokumentów, informacji i wyjaśnień od Prezesa, Wiceprezesów, Rady, Przedstawicieli TD UJ w Radach wydziałów i instytutów, oraz dysponentów środków finansowych.

 

Art. 37. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w innych organach TD UJ z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia.

3. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia. Pierwsze posiedzenie komisji rewizyjnej musi się odbyć w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kadencji.

4. W przypadku zwolnienia mandatu członka Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji, funkcję obejmuje osoba, która zajmuje kolejne miejsce na liście zawierającej wyniki wyborów, o której mowa w art. 11 ust. 3, o ile uzyskała bezwzględną większość głosów.

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do kolejnych uzupełnień składu Komisji Rewizyjnej. Art.18 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 38. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwały, większością głosów w obecności co najmniej 3 członków. W przypadku równej liczby głosów, decydującym jest głos przewodniczącego.

 

Art. 38a. 1. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie opinię z wykonywanych przez poszczególnych członków Rady zadań. Opinia przedstawiana jest na posiedzeniu Rady i załączana do protokołu z tego posiedzenia.

2. Opinia przedstawiana jest nie rzadziej niż raz na cztery posiedzenia Rady licząc od początku trwania jej kadencji. Komisja Rewizyjna może jednak odstąpić od przedstawienia opinii, jeśli od dnia wydania ostatniej opinii upłynęły mniej niż trzy miesiące.

3. Oceniając wykonywanie zadań przez członków Rady, Komisja Rewizyjna uwzględnia zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty ich działalności.

 

Przedstawiciele Towarzystwa Doktorantów

 

Art. 39. 1. Doktoranci wybierają Przedstawicieli TD UJ zwanych dalej przedstawicielami do poszczególnych rad wydziałów i instytutów UJ na kadencje dwuletnie. Kadencja przedstawicieli rozpoczyna się w dniu wyboru

2. (skreślony)

3. (skreślony)

4. Wybory przedstawiciela przeprowadzane są na pisemny wniosek 10 doktorantów danego wydziału lub 5 doktorantów danego instytutu, złożony w siedzibie TD UJ.

5. Rada lub osoba przez nią upoważniona niezwłocznie wydaje ogłoszenie zawierające termin oraz zasady wyboru przedstawicieli korzystając z uniwersyteckich oraz samorządowych środków przepływu informacji.

6. Procedura może być ponowiona w przypadku bezskutecznego wyboru przedstawicieli.

7. Przedstawiciel przed końcem kadencji obowiązany jest, w terminie zapewniającym ciągłość sprawowania mandatu, zebrać podpisy pod wnioskiem, o którym mowa w art. 39 ust. 4. Przepis ten nie wyklucza prawa doktorantów danej jednostki organizacyjnej do zbierania podpisów pod takim wnioskiem. W razie nie zebrania w ciągu 60 dni od dnia upływu kadencji odpowiedniej liczby podpisów Rada korzysta z uprawnienia określonego w art. 40.

 

Art. 40. W przypadku braku powołania Przedstawicieli do poszczególnych rad wydziałów i instytutów w terminie do 60 dni od dnia upływu kadencji, zwolnienia mandatu lub uzyskania przez daną jednostkę uprawnienia do prowadzenia studiów doktoranckich, Rada uzyskuje kompetencje do ich powołania.

 

Art. 41. Do zadań Przedstawicieli należy:

1) reprezentacja TD UJ na posiedzeniach rad wydziałów i instytutów,

2) zapewnienie należytego przepływu informacji pomiędzy doktorantami na wydziałach i instytutach a organami TD UJ,

3) uczestnictwo na podstawie zaproszenia w pracach poszczególnych organów TD UJ, które dotyczącą bezpośrednio doktorantów reprezentowanych z danego wydziału, w szczególności w sprawach socjalno-bytowych,

4) wykonywanie innych czynności zleconych, niezastrzeżonych dla organów TD UJ,

5) Zwoływanie w razie potrzeby zebrania doktorantów w danej jednostce,

6) Składanie Radzie i Komisji Rewizyjnej raz na rok, oraz na koniec swej kadencji, sprawozdania ze swej działalności.

 

Art. 41a. 1. Rada powołuje przedstawicieli samorządu doktorantów UJ do Senatu UJ.

2. Kadencja przedstawicieli doktorantów do Senatu UJ trwa 1 rok.

3. Rada może odwołać przedstawiciela samorządu doktorantów UJ do Senatu UJ uchwałą podjętą w głosowaniu tajnym, większością trzech czwartych głosów, w obecności co najmniej 8 jej członków.

4. Wniosek o odwołanie przedstawiciela samorządu doktorantów UJ do Senatu UJ może zgłosić na posiedzeniu Rady co najmniej 6 jej członków. Art. 16a ust. 2 zd. 2 i ust. 3-4 stosuje się odpowiednio.

 

Art. 41b. 1. Zebranie doktorantów danej jednostki organizacyjnej odwołuje przedstawiciela TD UJ w radzie wydziału lub instytutu w drodze uchwały podjętej większością ¾ głosów doktorantów uczestniczących w Zebraniu, w obecności co najmniej 2/3 doktorantów danej jednostki organizacyjnej, w głosowaniu tajnym.

2. Wniosek o podjęcie uchwały, o której mowa w ust.1 zwany dalej wnioskiem o odwołanie, może złożyć co najmniej połowa doktorantów danej jednostki organizacyjnej. Wniosek o odwołanie musi mieć formę pisemną oraz zawierać uzasadnienie. Wniosek składa się w siedzibie TD UJ.

3. Zebranie doktorantów mające rozpatrzyć wniosek o odwołanie, zwołuje Komisja Rewizyjna na dzień przypadający nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 21 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek o odwołanie jest opiniowany przez Komisję Rewizyjną.

5. Przedstawiciel, którego dotyczy wniosek o odwołanie ma prawo, przed głosowaniem, przedstawić swoje stanowisko na Zebraniu doktorantów.

6. Rada TD UJ zarządza wybory nowego przedstawiciela na dzień przypadający nie później niż w ciągu 21 dni od dnia podjęcia przez Zebranie doktorantów uchwały od odwołaniu.

7. W razie odrzucenia wniosku o odwołanie, powtórny wniosek dotyczący tego samego przedstawiciela może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego wniosku.

 

Wybory Elektorów Doktoranckich

 

Art. 42. 1. Wyboru przedstawicieli doktorantów do kolegium elektorów dokonuje Rada zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Działu V Rozdziału 1 oraz Rozdziału 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego.

2. Kadencja przedstawicieli doktorantów w kolegium elektorów kończy się z chwilą wyboru nowego kolegium elektorów.

 

Art. 43. (skreślony)

 

Art. 44. (skreślony)

 

Art. 45. (skreślony)

 

Art. 46. (skreślony)

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

Art. 47. 1. Organem uprawnionym do dokonywania zmian w Regulaminie jest Walne Zgromadzenie.

2. Zmiany w Regulaminie dokonuje się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia większością 2/3 głosów na podstawie uzasadnionego wniosku.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może być zgłoszony przez Radę lub co najmniej 75 członków TD UJ

4. Kadencja władz Towarzystwa Doktorantów UJ funkcjonujących w momencie wejścia niniejszego regulaminu kończy się z dniem 31 grudnia 2009 roku.

5. Zarząd Towarzystwa Doktorantów funkcjonujący w momencie wejścia w życie niniejszego regulaminu przejmuje nazwę Rady.

6. Postanowień art. 13 ust. 3, art. 18 ust.1, art. 19 i art. 33 nie stosuje się do prac organów funkcjonujących w momencie wejścia w życie niniejszego regulaminu.

7. Regulamin wchodzi w życie z momentem stwierdzenia przez Senat UJ jego zgodności z ustawą oraz Statutem UJ.