Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Historia i archeologia
Nauki Społeczne, nr 23 (4/2018)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

M. Raczyńska-Kruk: Starożytni Rugiowie w ujęciu antycznych źródeł pisanych i literatury przedmiotu – przyczynek...
A. Słupianek: Problematyka osadnictwa obronnego kultury Pueblo w regionie Mesa Verde (w okresie od 1150...
J. Sobiech: Przejawy stosowania prawa łaski na ziemiach polskich do XVIII wieku
D. Janota: Health and Diseases in the Correspondence of the Sapieha Family of Krasiczyn. A Study of Selected Cases
O. Pustovyi: Prawo miejskie w pracach polskich i ukraińskich historyków XIX wieku. Porównanie konceptów
B. Rusin: Prace Konstantina Stoiłowa w Zgromadzeniu Ustawodawczym Księstwa Bułgarii...
K. Popek: Misja polskich zmartwychwstańców w Adrianopolu. Wybrane problemy
K. Ziomek: Obraz masowego wychodźstwa z ziem polskich do Brazylii w latach 1890–1897 na łamach ówczesnej...
A. Mazur: Restytucja dóbr kultury zagrabionych w okresie nazistowskim – interes publiczny i indywidualny...
M. Kaznowski: Mur(al)owe podwoje do przeszłości – murale jako nośniki kultury historycznej na przykładzie...
P. Kowalska: Ziarno prawdy o Sandomierzu. Pisarskie opowieści o mordzie rytualnym w obliczu historycznej rzeczywistości

 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 22 (3/2018)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

M. A. Szadkowska: Źródła przemocy i wojen w teoriach wybranych przedstawicieli szkół psychoanalitycznych w XX wieku
P. Szymański: Następstwa wprowadzenia systemu kwotowego w wyborach do rad powiatów na wyniki uzyskane przez kobiety
M. Dworski: Myśl polityczna Stronnictwa Zachowawczego
M. Szymański: Krytyka współczesnej wizji państwa, prawa i społeczeństwa w myśli Nicolasa Gomeza Davili
Sz. Helma: Dezinformacja i wojna psychologiczna jako element polityki Związku Sowieckiego i Federacji Rosyjskiej
G. Tutak: Rola i znaczenie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw
M. Skalska: Metodologia prowadzenia analizy interwencjonizmu państwowego
M. Kłosowiak: Międzynarodowa współpraca administracyjna mająca na celu zwalczanie oszustw na gruncie VAT
K. Janowicz: Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji
S. Jankowicz: Depresja wieku młodzieńczego – etiologia i obraz kliniczny
P. Bukowski: Korelacje pomiędzy zjawiskami sporu, kryzysu i konfliktu w stosunkach międzynarodowych. Przegląd definicji...
N. Sekunda, E. Hadjidaki:Północne fortyfikacje na stanowisku archeologicznym w Falasarnie na Krecie

 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Tom prawniczy
Nauki Społeczne, nr 21 (2/2018)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

J. Kluza: Implementacja w polskim porządku prawnym dyrektywy o europejskim nakazie dochodzenia
M. Sopiński: Od pozytywizmu do postpozytywizmu: poglądy teoretycznoprawne Neila MacCormicka...
A. Podkówka: Międzynarodowy Trybunał Karny jako wypełnienie „luki bezkarności” w prawie międzynarodowym
A. Szydlik, P. Gajewski: Ochrona rodziny w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a przestępstwa...
M. Moska: Nabywanie znacznych pakietów akcji – problem zgodności polskiej regulacji z wzorcem unijnym
K. Piech: Włączenie się do cudzego zakresu odpowiedzialności jako negatywna przesłanka...
D. Dragan: Prawne aspekty tworzenia, utrzymywania i finansowania zapasów gazu ziemnego
D. Szwejser: Car-sharing – regulacje prawne i perspektywy rozwoju
P. Kobylski: Usprawnienie postępowania administracyjnego w świetle nowelizacji Kodeksu...
W. Leder: Sumienie sędziego. Czy sędziom powinna przysługiwać możliwość powołania się na klauzulę sumienia?
A. Kozień: Autentyczność i integralność zabytków w świetle źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce
A. Uhl: Nie-miejsca zbrodni. Przestępczość w przestrzeni tranzytowej

 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 20 (1/2018)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

M. Debita: Psychospołeczne uwarunkowania i skutki nierównego dostępu obywateli do medycznie wspomaganej prokreacji...
O.D. Nlewem: Ethnicity and the Dilemma of Ethno-Communal Conflictsin North-Central Nigeria: The Case of Nasarawa State
A. Belina: Crisis of Volunteerism? The Analysis of the Causes of Volunteers Resigning from Volunteering
A. Wójciuk: Perswazyjna funkcja poszczególnych typów postaci występujących w reklamach społecznych
M. Janas: Internacjonalizacja jako czynnik konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
M. Szymański: Program i doktryna Narodowodemokratycznej Partii Niemiec a swoboda działalności partii...
E. Targosz: Social Inclusion in the Western Balkan’s Labour Market and its Effect on the Europeanisation Process
M. Marcinowski: Zmowa jako instrument zwalczania terroryzmu na przykładzie konfliktu w Irlandii Północnej
A. Gomółka: Wpływ międzypłciowej luki płacowej na wydajność pracy
B. Cyrek: Problem fluktuacji danych w badaniach prowadzonych w cyberprzestrzeni...
A. Podemska: Kilka uwag na temat postępowania w sprawach nieletnich

 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Legal Studies
Nauki Społeczne, nr 19 (4/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

V. Pospolitak, K. Yashchenko: Resolution of Investment Disputes under the TTIP with...
T. Leshkovych: Untying Gordian Knot: Projects to Reform the UN Security Council
D. Tóth: The Regulation of Counterfeiting Money in the German Criminal Code
D. Horodyski, M. Kierska: Third Party Funding in International Arbitration – Legal Problems and Global Trends...
E. Pál: Hungary Is Campaigning: Main Issues of the New Electoral Campaign Legislation
M.I. Andrzejewski: The Historical Perspective of the Relations Between the Constitutional Court and the Supreme Court
J. Ptak: Social Network Analysis, Crime Prevention and Human Rights
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 18 (3/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

A. Pochylska: „Humanizacja wojny”? Ograniczanie możliwości użycia niektórych broni w konflikcie zbrojnym...
K.W. Olszowska: Przyjaciel Ameryki, sojusznik Rosji? Zawiłości tureckiej polityki zagranicznej
B. Rusin: Niemiecki eksport broni do Bułgarii w okresie od sierpnia 1938 do lutego 1941 roku
M. Brodecki: Wybrane problemy interpretacyjne zasiłku dla bezrobotnych
M. Adamczyk: Wyznaczniki ewolucji chińskiej polityki zagranicznej zawarte w Białej Księdze Obrony (2014)
O. Tkachuk: Specjalna misja monitorująca OBWE na Ukrainie – cele i problemy do realizacji
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Tom prawniczy
Nauki Społeczne, nr 17 (2/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

K. Potapenko: Przeciwdziałanie korupcji w zamówieniach publicznych i nowy system e-zamówień „ProZorro” na Ukrainie
J.G. Firlus: Fakultatywny charakter wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w świetle zmodyfikowanego kształtu zasady...
N. Fox, A. Ozimek: Sądowa kontrola konstytucyjności aktów prawa miejscowego – wyłom w systemie czy egzemplifikacja...
P. Rybicki: Problem zgodności z Konstytucją RP regulacji umożliwiającej zrzeczenie się immunitetu przez sędziego...
J. Kluza: Krytyczna analiza nowelizacji dotyczącej konfiskaty rozszerzonej...
M. Garwol: Problem przedawnienia karalności zbrodni przeciwko ludzkości w świetle Kodeksu karnego – kilka uwag...
M. Janssen: Ochrona członków najbliższej rodziny spadkodawcy na ziemiach polskich w ujęciu historyczno-prawnym
B. Baran, K. Południak-Gierz: Perspektywa regulacji prawa do bycia „zapomnianym” w Internecie. Zarys problematyki
A. Mazur: Ograniczenia wywozu zabytków ruchomych w prawie polskim i czeskim
M. Grześków: Akcje obejmowane za wkłady pozbawione zdolności aportowej w prostej spółce akcyjnej (PSA)
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 16 (1/2017)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

P. Piskorz: Zmiany rekomendacji ostrożnościowych Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego...
A. Wójciuk: Reklama komercyjna i reklama społeczna – różnice i podobieństwa
M. Wójciak: Na wybiegu bez zmian – militarne inspiracje w branży mody
A. Zaręba: Zza siedmiu mórz. Zarys dziejów europejskiej nawigacji do XV wieku
D. Leonarska: Nowa Ekonomia i rozdroża kapitalizmu: perspektywa socjologiczna
J. Słowiak: Role of the Religion and Politico-Religious Organizations in the South Vietnam...
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Tom prawniczy
Nauki Społeczne, nr 15 (4/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

A. Szmigielski: Blokowanie geograficzne w świetle prawa konkurencji Unii Europejskiej
M.I. Andrzejewski: Samodzielność jurysdykcyjna w procedurach sądowych
K. Byszek: Wpływ transatlantyckiego partnerstwa na rzecz handlu i inwestycji…
A. Ceglarska: Początki europejskiej dyplomacji – heroldowie i prokseni
M. Garwol: Prawnokarne aspekty przeprowadzania zabiegu leczniczego…
M. Leszczyński: Gospodarka niskoemisyjna jako element postrzegania państwa…
M. Andrzejewska: Ponownie o kasacji ministra sprawiedliwości w procesie karnym…
M. Walczak: Normatywne ograniczenia reklamy produktów leczniczych…
M. Piech: Sprawozdania prasowe z procesu w kontekście prawa do swobody wypowiedzi…
K. Leśniewski: Współczesne asymetryczne konflikty zbrojne w obliczu prawa…
K. Potapenko: Election Falsifications without Proofs: Problem of Power Legitimacy
M. Krawczyk: Compulsory Licensing of Pharmaceuticals since the Doha Declaration...
K. Michalak, P. Staszczyk: Możliwość uznania abuzywności klauzuli wartości wykupu...
M. Wantoła: Odpowiednie stosowanie okoliczności wyłączających odpowiedzialność...
P. Nowak: Działania ONZ wobec nowych zagrożonych w stosunkach międzynarodowych...
A. Cebera: Podmioty uprawnione do odszkodowania za niezgodne z prawem działanie...
A. Wróbel: Badania prawnoporównawcze w prawie karnym na przykładzie systemów...
I. Miedzińska: Pomoc państwa dla mediów publicznych w prawie Unii Europejskiej
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Słowo i obraz w okresie staropolskim
Nauki Społeczne, nr 14 (3/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

Przedmowa

J. Czapla: Między autorem a drukarzem. Dobór ilustracji w Historia naturalis Jana Jonstona
E. Drzewiecka: Personifikacja cnót oblubieńców w emblematycznym epitalamionie staropolskim na przykładzie...
E. Kurak: Autokreacja Bartłomieja Paprockiego (ok. 1543–1614) w świetle listów dedykacyjnych...
A. Matras: „Pieprzno i szafranno, moja mościa panno”. Staropolskie książki kucharskie i obrazy staropolskiego ucztowania
M. Pasek: Słowo – obraz – spektakl. Korespondencja sztuk w opisach wileńskich procesji na Boże Ciało autorstwa...
A.P. Pawłowska: Motyw malarstwa antycznego jako element topiki niewyrażalności w dominikańskiej literaturze konsolacyjnej...
J. Pietrzak: Dziedzic królewskiej purpury. Słowo i obraz w propagandowych działaniach Michała Kazimierza Radziwiłła...
B.M. Wołyniec: Słowo i obraz w pobożności krakowskiego Arcybractwa Męki Pańskiej
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 13 (2/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

 


S p i s   t r e ś c i

K. Potrzuski: „Palais de Glace” – zapomniany pałac sportu dawnej Warszawy
W. Biel: Polskie ślady wokół Camelotu. Związki rodziny Kennedych z Polską w XX wieku
B. Rogowska: Dżihad na rzecz pokoju. Sylwetka szajcha Amadu Bamby
P. Antoń: Wpływ kryzysu migracyjnego na funkcjonowanie Europejskiej Agencji…
M. Hoffmann: Eksplanacyjny potencjał koncepcji medykalizacji w nauce o stosunkach międzynarodowych
A. Olszanecka-Marmola: Metoda eksperymentalna w procesie badania mediów
W. Rubiś: Kilka uwag na temat relacji państwo – Kościół
M. Mleczak: Recenzja książki: Joanna Orzechowska-Wacławska, Baskowie. Powstanie współczesnego narodu
P. Kumięga: Recenzja książki: Riccardo Campa, Humans and Automata. A Social Study of Robotics
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Wizja przeszłości jako czynnik kształtujący
tożsamość zbiorową na przestrzeni wieków

Nauki Społeczne, nr 12 (1/2016)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły


S p i s   t r e ś c i

Przedmowa

J. Kuciak: Mit w służbie polityki na przykładzie tragedii Eurypidesa Ion
M. Bogusz: Kto może zostać patronem opactwa? Kilka uwag o budowaniu pamięci…
P. Kołpak: Kilka przykładów nawiązań do żywotów świętego Stanisława…
K. Dobosz: Książę krwi czy oszust? Kształtowanie świadomości historycznej…
A. Goszczyński: Nieprzyjaciel narodu naszego. Historia stosunków…
A. Karpacz: An Ideal Image of the Past. The Iconography of Saint John the Baptist...
D. Jasiak: Negacja przeszłości w przemówieniach Władysława Gomułki…
J. Słowiak: Poparcie, pogarda, obojętność. Zmiana obrazu wojny wietnamskiej...
 

 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 11 (2/2015)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

D. Horodyski: Code of Conduct for Arbitrators in CETA...
I. Khozhylo: Mechanizmy państwowego zarządzania reformą medyczną...
G. Kocot: Wybory samorządowe 2014 w Polsce...
P. Kumięga: Zarys polityki kulturalnej Francji...
M. Lorbiecki: Konkurs. Jakość zagospodarowania przestrzennego...
M. Matłoka: The Everyday Life of Lower East Side Jews...
A. Pilarska: Zwrot ku informacji przestrzennej...
K. Szczupak: Recenzja książki: Robert Ackland, Web Social Science...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 10 (1/2015)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

Ł. Majchrzak, K. Olender: Trepanacje czaszki w starożytnych Andach Środkowych
K. Hanus: Sarmaci a północna odnoga Szlaku Jedwabnego
A. Wyrwisz: America's Longest War – the War on Drugs
M. Walczak: Teoria paradygmatu i jej zastosowanie w naukach prawnych
Ł. Kobroń: Czy Polskę czeka era „etycznych donosów"?...
A. Podemska: Mężczyzna jako ofiara przestępstwa zgwałcenia...
J. Gruszka: Postawy egalitarne jako przedmiot badań socjologii
P. Gajdziszewska-Dudek, J. Stańczyk: Rodzina a media. O sile wpływu...
K. Tomkiewicz, Ł. Wróblewski: Recenzja książki: Ł. Wróblewski, Strategie marketingowe...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Miasto - wieś - rezydencja. Przestrzeń determinująca
dzieje człowieka - człowiek kształtujący przestrzeń

Nauki Społeczne, nr 9 (2/2014)
Pobierz cały numer
Pobierz artykuły

S p i s   t r e ś c i

Przedmowa

Miasto

P. Kalicki: Urbanizm andyjski jako przykład urbanizmu niskiej gęstości
A. Rusnak-Kozłowska: Przestrzeń gotyckiej kaplicy mieszczańskiej na Dolnym Śląsku...
M. Sajdak: Krąg duchowieństwa kościoła św. Anny w średniowieczu
P. Kołpak: Ad placandam iram dei fierent in ecclesiis processiones...
K. Skrężyna: Pomiędzy miastem a wsią. Przestrzeń małych ośrodków miejskich...
K. Szkaradnik: Miejsce przeszłości w przestrzeni ponowoczesności...

Wieś - rezydencja

M. Szymoniak: Średniowieczne pieczęcie cysterskie z diecezji krakowskiej...
A. Karpacz: Typariusz pieczętny z dawnego kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej...
A. Goszczyński: Przybytek pana Adama, czyli o krótkiej świetności pałacu Kazanowskich...
J. Słowiak: Porównanie równoległego rozwoju obszarów wiejskich w Republice Wietnamu...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 8 (1/2014)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

A. Kluczewska-Rupka: Dozwolone wyjątki od swobody przedsiębiorczości...
T. Pałetko: Ramy prawne oraz ich konsekwencje dla działań media relations...
A. Podemska: Opinia biegłego w nowym modelu postępowania karnego...
A. Cebera: The Paradigms for Distinguishing between Private Law and Public Law
K. Michna: Kartki na cukier. Problem publicystyczny...
J. Rogulski: Recenzja książki: Alex Kershaw, The Envoy's Briefcase...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 7 (2/2013)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

T. Łozińska: Retoryka i związki Falangi Hiszpańskiej (1933–1936) z intelektualistami
M. Hoły-Łuczaj, K. Łuczaj: Lokowanie idei w przekazie medialnym...
Ł. Kobroń: Koncepcja historii w starożytnym świecie Greków i Rzymian
M. Nogieć: Wpływ treningu kung-fu na rozwój zdolności motorycznej...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 6 (1/2013)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

A. Winkler: Nowy pomysł na rewolucję. Lefebvre i sytuacjoniści w Maju '68
M. Grzyb: Przestępstwa przeciwko obyczajności w irańskim prawie karnym...
Z. Vučković: Kontakty gospodarcze Wspólnot Europejskich z SFR Jugosławią...
D. Grzybek: Współczesne rozumienie asymilacji imigrantów...
I. Przybojewska: O możliwości adaptacji koncepcji paradygmatu Thomasa Kuhna...
M. Andrzejewska: Prawo do informacji w postępowaniu karnym...
A. Makowiec: Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym...
J. Rogulski: Recenzja książki: N. Werth, L'ivrogne et la marchande de fleurs...
M. Tendera: Recenzja książki: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 5 (2/2012)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

Ł. Krężołek: Republikańska wizja państwa wobec wyzwań współczesności
P. Musiewicz: Imperializm pruski i angielski w idealistycznej optyce G. K. Chestertona
B. Olszewski: Dangerous Vote. Double-edged implications of fervently pushing...
J. Rogulski: Pozycja i znaczenie książąt Sanguszkowiczów w latach 1500–1569...
D. Jasiak: Miasto typowe – miasto niezwykłe. Dziwny marcowy przypadek 1968 roku
M. Dora: Ułomność (z) natury. Kobieta w dyskursie naukowym XIX wieku
M. Piech: Odpowiedzialność dziennikarza za naruszenie dóbr osobistych...
I. Przybojewska: Le pouvoir du juge et les règles de conflitapplicables à défaut de choix...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 4 (1/2012)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

M. Rafiński: Prorocy, rozbójnicy i nauczyciele, czyli słów kilka o ruchach utopijnych...
M. Świgost: Od dewiantów do normalsów. Przemiany piętna społecznego
P. Musiewicz: Zarys średniowiecznego sporu o supremację...
I. Karwat: Mroczny świat wywiadu francuskiego w latach 70. XVII wieku
K. Szocik: Państwo bez Boga. Dlaczego religia szkodzi państwu
K. Cyranka: Postawy rodzicielskie i komunikacja małżeńska rodziców dzieci chorych...
E. Bochyńska-Śmigielska: Determinanty zaangażowania i efektywności zawodowej
M. Tendera: Recenzja: Anglosaska filozofia religii...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 3 (2/2011)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

W. Chrzanowski: Zbieg ustawowego prawa pierwokupu dzierżawcy i właściciela...
A. Giera: Korupcja jako problem w Ameryce Łacińskiej...
E. Olzacka: Wojna - instynkt czy wynalazek? Przegląd koncepcji...
R. Opulski: Przyczyny akceptacji społecznej nazizmu...
R. Paprocki: Badania motywacyjne Ernesta Dichtera...
M. Tendera: Recenzja książki: Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu...
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 2 (1/2011)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

Ł. Burkiewicz: Polityka egipskiego sułtanatu Mameluków...
A. Kwiatek: Oswoić egzotykę. Obraz rdzennych mieszkańców Czarnej Afryki...
A. Kuczyńska: Analiza górnopaleolitycznych przedstawień antropomorficznych...
M. Matlak: Kryzys męskości na przykładach wybranych postaci...
M. Kalandyk: The paradigms of Chinese ethnic politics
 

Zeszyty Naukowe - Nauki społeczne Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ
Nauki Społeczne, nr 1 (1/2010)
Pobierz cały numer
Pobierz artykułyS p i s   t r e ś c i

M. Lipa, A. Wilczura: Funkcjonowanie systemu gospodarczego Arabskiej Republiki Egiptu...
A. Pilch: Fundamentalizm muzułmański. Determinanty zjawiska w Azji Centralnej
K. Lichwa: The energy policy as a field of EU's limitations and conflict...
M. Kalandyk: Tybetańskie praktyki religijne jako czynnik mobilizacji ruchów społecznych...