Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Anty-ghostwriting

Informacje dla autorów dotyczące ghostwritingu

Dowodem właściwej postawy pracownika naukowego oraz wysokich standardów redakcyjnych jest jawność informacji o wszystkich podmiotach przyczyniających się do powstania każdej publikacji ukazującej się na łamach naszego czasopisma.


W celu zapewnienia rzetelności przekazywanych informacji redakcja prowadzi działania na rzecz zwalczania praktyk ghostwritingowych.


Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za ghostwriting uważa się sytuację, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jednego z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship (honorary authorship) polega na udziale danej osoby w stopniu znikomym lub na braku tegoż udziału, a mimo to zaprezentowaniu jej jako autora/ współautora danej publikacji.

Aby sprzeciwić się tym praktykom, redakcja wprowadza następujące zasady publikacji:

  1. Osoba składająca artykuł informuje redakcję drogą mailową o procentowym wkładzie pracy każdego z autorów tekstu (jeśli jest ich więcej niż jeden). Odpowiedzialność za poświadczenie nieprawdy ponosi autor zgłaszający artykuł.
  2. Redakcja może wymagać podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Na prośbę redakcji takie informacje muszą być dostarczone. W razie odmowy redakcja ma prawo odmówić publikacji artykułu.
  3. Redakcja ma prawo do dokumentowania, archiwizowania i ujawniania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej i łamania zasad etyki dotyczącej środowiska naukowego.