Dotacja statutowa dla doktorantów Dotacja statutowa dla doktorantów

Informacje ogólne

Ustawa z 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 nr 96 poz. 615) zagwarantowała środki na wsparcie prowadzenia badań lub prac rozwojowych służących rozwojowi młodych naukowców (pracownicy Uniwersytetu do 35. roku życia) oraz uczestników studiów doktoranckich. Środki te jednostki uczelni muszą rozdysponować w trybie konkursowym (Art. 18, pkt. 1, ust 1)).

Konkurs ten może być zorganizowany wspólnie dla pracowników naukowych do 35. roku życia i doktorantów lub też z tych środków może być wydzielona oddzielna pula tylko i wyłącznie dla doktorantów. Środki mogą być dzielone w ramach jednego lub kilku konkursów w ciągu danego roku kalendarzowego.

W maju 2011 r. w trakcie obrad Senackiej Komisji ds. Finansowania Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UJ przedstawiciele władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów UJ nie wyrazili sprzeciwu wobec idei powoływania, spośród doktorantów, obserwatora w procesie rozdzielania dotacji pomiędzy doktorantów danej jednostki. Jednocześnie przedstawiciele władz dziekańskich poszczególnych Wydziałów UJ potwierdzili gotowość do publikowania na swoich stronach formularzy wniosków o wspominaną dotację oraz przyjętych na danym Wydziale zasadch ich rozdysponowywania. Postulaty takie zostały zgłoszone przez przedstawiciela doktorantów UJ we wspomnianej Senackiej Komisji.

 

Konkursy wydziałowe

Linki do wniosków i zasad przyznawania DS C

Wydział Geografii i Geologii UJ

http://www.wgig.uj.edu.pl/nauka/dsc

Wydział Biologii i Nauk o Ziemii UJ

http://www.binoz.uj.edu.pl/dsc

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

http://www.wbbib.uj.edu.pl/wydzialowy-konkurs-na-projekty-badawcze

Wydział Filologiczny UJ

http://www.filg.uj.edu.pl/srodki-dla-mlodych-naukowcow

Wydział Prawa i Administracji UJ

http://www.wpia.uj.edu.pl/wydzial/konkurs-dla-mlodych-naukowcow

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

http://www.wsmip.uj.edu.pl/dotacje-statutowe-dla-mlodych-badaczy