Fundusze krajowe

1. Narodowe Centrum Nauki

a) PRELUDIUM. Jest to absolutnie podstawowy konkurs dla młodych badaczy na pozyskanie finansowania badań naukowych. W jego ramach można uzyskać do 150 000 zł na badania naukowe oraz wynagrodzenie. Konkursy te ogłaszane są dwa razy do roku, w marcu (z terminem oddawania wniosków 15 czerwca) i w październiku (z terminem oddawania wniosków 15 grudnia). Należy podkreślić, że terminy składania tych wniosków obowiązujące na UJ ustalane są kilka tygodni wcześniej, ze względu na konieczność złożenia dodatkowych dokumentów oraz uzyskania niezbędnych podpisów. Dokładny wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia na UJ razem z wnioskiem PRELUDIUM znaleźć można tutaj: http:// http://www.dpb.uj.edu.pl/konkursy-ncn (dół strony).

Gotowe wnioski należy składać do Pani Katarzyny Filipowicz.
Szczegółowe zasady kryteriów i sposobów składania wniosków znaleźć można na stronie http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy .

 

b) ETIUDA
Jest to konkurs, którego celem jest zwiększenie mobilności młodej kadry. W ramach tego konkursu można uzyskać styendium na okres do 12 miesięcy. W ramach wniosku należy zaplanować odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym. Staż może trwać od 3 do 6 miesięcy. Staż można odbyć w czasie pobierania stypendium lub w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium. Konkurs ogłaszany jest raz do roku, zwykle w grudniu z terminem złożenia wniosku do 15 marca. Wymogiem koniecznym do aplikowania w konkursie ETIUDA jest brak stopnia naukowego doktora. Wnioskodawca musi być na etapie przygotowywania rozprawy doktorskiej i mieć wszczęty przewód doktorski. Możliwe jest także zobowiązanie się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca roku składania wniosków.

Wysokość   przyznanego   stypendium   doktorskiego   wynosi   3000   zł   miesięcznie. W czasie pobytu w zagranicznym ośrodku naukowym stypendysta otrzymuje zryczałtowaną, skorygowaną kwotę 9000 zł miesięcznie. Stypendysta otrzymuje finansowanie podróży (w obie strony) do zagranicznego ośrodka naukowego, w którym odbywa staż. Kwota ustalana jest ryczałtem od 1000 zł do 10000 zł w zależności od odległości między miejscem zamieszkania stypendysty a zagranicznym ośrodkiem naukowym, w którym odbywa staż. 

Dokładne informacje można znaleźć w ogłoszeniach o konkursie, publikowanych na stronach  NCN: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

2. Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

W ramach tego konkursu można uzyskać dofinansowanie badań naukowych krajowych lub zagranicznych, dofinansowanie prac edytorskich i dokumentacyjnych, badania międzynarodowe przyczyniające się do rozwoju humanistyki itd. W przeciwieństwie do konkursów NCN, w NPRH nie ma konkursów dedykowanych doktorantom. Szczegółowe informacje o konkursach ogłaszanych w ramacn NPRH można znaleźć na stronie: http://nprh.org/

3. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Oferuje szereg programów wspierających naukowców. Bezpośrednio dla młodych naukowców skierowany jest przede wszystkim program START, lecz istnieje również szereg innych programów, do których mogą się kwalifikować doktoranci.

Szczegółowe informacje na stronie FNP

http://www.fnp.org.pl/

4. Program MOST

Od roku akademickiego 2010/2011 Program Mobilności Studentów MOST jest dostępny również dla doktorantów. Program daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni w Polsce.

Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna (UKA).

Ważne! Program MOST może być realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

Termin składania zgłoszeń na wyjazd na semestr letni upływa 30 listopada każdego roku.

Termin składania zgłoszeń na wyjazd na cały rok akademicki lub semestr zimowy kolejnego roku akademickiego upływa 15 maja.

Szczegółowe informacje na stronie Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej http://www.uka.amu.edu.pl/ oraz Działu Nauczania UJ http://www.dn.uj.edu.pl/doktoranci/program-most

Kontakt:

mgr Agnieszka Piziak

ul. Straszewskiego 25/3
31-113 Kraków
tel. (+48 12) 663 3953

e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po grantach i stypendiach dla młodych naukowców

Aktualne wiadomości

VI Międzynarodowa Konferencja Medical Science Pulse: Integracja Nauki i Opieki Zdrowotnej: Innowacje i Komercjalizacja.

Wioletta Pugacewicz, 08.03.2019


Szanowni Państwo!

W imieniu Organizatorów – władz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu oraz redakcji kwartalnika naukowego Medical Science Pulse - serdecznie zapraszamy i zachęcamy do aktywnego udziału w  VI Międzynarodowej Konferencji Medical Science Pulse: Integracja Nauki i Opieki Zdrowotnej: Innowacje i Komercjalizacja.

Tylko do 30 marca obowiązuje cena promocyjna 300 zł. Opłata za udział w konferencji obejmuje udział w wykładach zagranicznych prelegentów, sesji plakatowej, module Master Class i warsztatach. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 maja 2019 r. w Opolu,  na terenie PMWSZ.

Szczegółowy program oraz informacje organizacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej: 

http://e-event24.pl/6th_MSP_Conference/

 

Tematyka Konferencji koncentruje się na problematyce komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych projektów w obszarze szeroko rozumianej opieki zdrowotnej, w tym  aspektów prowadzenia badań i ich upowszechniania w środowisku gospodarczym, zagadnień  prawnych oraz dotyczących własności intelektualnej.

 

Specjalnie do młodych naukowców adresowana jest część plakatowa i moduł Master Class umożliwiający w sposób czynny prezentację planów badawczych i dyskusję w przyjaznym i profesjonalnym gronie badaczy z całego świata.

 

Niezwykle wysoki poziom merytoryczny, goście z Europy, Izraela i USA, panele szkoleniowe, dyskusje i debaty oraz atrakcyjna cena - te cechy wyróżniają naszą Konferencję w skali krajowych propozycji. Uczestnicy otrzymają certyfikaty wraz z punktami edukacyjnymi.

 Zapraszamy do PMWSZ w Opolu!

Komitet Naukowy i Organizacyjny

VI MK MSP

PMWSZ w Opolu

Z poważaniem,

 

Aleksandra Krems

 

Sekretarz administracyjny

VI MK MSP

Tel.77 44 23 591

kremsa@wsm.opole.pl

 

Spotkanie informacyjne: planowane konkursy i nowe programy Narodowego Centrum Nauki w 2016 i 2017 roku.

Rafał Damaziak, 21.11.2016

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na organizowane przez nas spotkanie informacyjne: planowane konkursy i nowe programy Narodowego Centrum Nauki w 2016 i 2017 roku.
Spotkanie odbędzie się 25 listopada w godzinach 9:00-13:30 w sali 30 Collegium Novum. W załączniku przesyłam szczegółowy program spotkania.

Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, prosimy o zgłaszanie chęci udziału w spotkaniu mailowo, na adres: cawp-szkolenia@uj.edu.pl<mailto:cawp-szkolenia@uj.edu.pl><mailto:cawp-szkolenia@uj.edu.pl><mailto:cawp-szkolenia@uj.edu.pl>.
Zapisy będą przyjmowane do wyczerpania miejsc.

Osobą do kontaktu w sprawie tego wydarzenia jest p. Marta Maj, marta.j.maj@uj.edu.pl<mailto:marta.j.maj@uj.edu.pl><mailto:marta.j.maj@uj.edu.pl><mailto:marta.j.maj@uj.edu.pl>, tel. 12 663 30 33

Zapraszamy!

Z wyrazami szacunku
Dorota Buchwald-Cieślak
Kierownik CAWP
tel. + 48 12 663 38 33
kom. 504 786 206

CAWP
Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów Uniwersytetu Jagiellońskiego
Centre for Project Administrative Support of the Jagiellonian University
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
www.cawp.uj.edu.pl<[http://www.cawp.uj.edu.pl><http://www.cawp.uj.edu.pl/><http://www.cawp.uj.edu.pl/]http://www.cawp.uj.edu.pl><http://www.cawp.uj.edu.pl/><http://www.cawp.uj.edu.pl/>

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Rafał Damaziak, 07.11.2016

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Programie Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Program ten umożliwił dotychczas ponad 10 tysiącom osób skorzystanie z możliwości, jaką jest wyjazd na semestr lub cały rok akademicki na inną uczelnię w kraju. Oferta Programu sukcesywnie zwiększa się – obecnie obejmuje 29 polskich uczelni, a studenci każdego stopnia studiów mogą wybierać spośród kilku tysięcy kierunków i specjalności.

Rekrutacja do udziału w Programie – wyjazd na semestr letni roku akademickiego 2016/2017 – rozpoczęła się 31 października i potrwa do 30 listopada.

Chętni powinni odwiedzić stronę internetową Programu www.most.amu.edu.pl, zajrzeć na jego profil na portalu Facebook https://www.facebook.com/programmost2000 lub skorzystać z pomocy, jaką służy Uczelniany Koordynator – mgr Agnieszka Piziak (tel. 12 663 3953, e-mail: agnieszka.piziak@uj.edu.pl). Zapraszam także do zapoznania się z informacjami dot. udziału w Programie zamieszczonymi na stronie Działu Nauczania UJ http://www.dn.uj.edu.pl.

Rekrutacja studentów/doktorantów do udziału w projekcie badawczym na WPiA UJ

Rafał Damaziak, 14.09.2016

Celem  projektu NCN, Opus 10 (HS-5) „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”: kierownik projektu: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, jest analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza regulacji prawnych w Polsce w kontekście stosownych unormowań dotyczących kosztów postępowań karnych w innych systemach prawnych. Wstępnie zakłada się, że jako systemy porównawcze, wybrane zostaną systemy zbliżone kulturą prawną do systemu polskiego, a zatem będą to systemy państw europejskich, o kontynentalnym modelu postępowania karnego (Niemcy, Austria, Francja, Włochy ewentualnie inne w zależności od wyników kwerendy). Planowane analizy obejmą także dane statystyczne gromadzone w Polsce oraz w porównywanych systemach prawnych. Celem tych analiz będzie uchwycenie możliwych metod regulowania kosztów procesu oraz wpływu tych metod na wysokość kosztów oraz sposób rozkładu ich ponoszenia przez uczestników postępowań karnych. Badania prowadzone będą na aktach prawomocnie zakończonych postępowań karnych w których wnoszono akty oskarżenia do sądów. Ich celem będzie ustalenie, w jakiej relacji pozostają wyrzeczenia o kosztach procesu w stosunku do orzekanych kar, w tym w szczególności do kar finansowych oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie czy przypadkiem nie jest tak, że koszty procesu karnego nierzadko przekraczają kary finansowe jakie są wymierzane wobec sprawców czynów zabronionych.

Wymagania:

  • osiągnięcia naukowe młodego naukowca, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych
  • wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte poza macierzystą jednostką naukową w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia naukowe, udział w projektach badawczych.
  • znajomość angielskiego na poziomie B2 lub wyższym potwierdzone stosownym certyfikatem oraz dodatkowo znajomość przynajmniej jednego z wymienionych języków w stopniu komunikatywnym (j. niemiecki, j. francuski, j. włoski, j. hiszpański lub j. rosyjski)
  • wykształcenie wyższe prawnicze ewentualnie V rok studiów – dużym atutem będzie przygotowywanie pracy doktorskiej z zakresu prawa karnego procesowego;
  • obecność na zebraniach naukowych w Krakowie przynajmniej raz w miesiącu w okresie zatrudnienia
  • zainteresowanie problematyką kosztów, postępowania przygotowawczego, ustroju organów wymiaru sprawiedliwości oraz problematyką konstytucyjnych aspektów procesu karnego. Atutem będzie również zastosowanie problematyką ekonomii lub filozofii prawa.
  • gotowość przygotowania pracy doktorskiej z zakresu problematyki grantu;

Uczestnicy zostaną wyłonieni przez trzyosobową komisję w trybie przewidzianym w załączniku do uchwały Rady NCN 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.

Opis zadań:

Analiza aktualnego ustawodawstwa oraz orzecznictwa wraz z przedstawieniem ich ewolucji na przestrzeni lat. Uzyskanie danych statystycznych z Ministerstwa Sprawiedliwości w celu wykorzystania metody empirycznej. Badania akt sądowych w pierwszej fazie – 800 akt sądowych, w tym po 200 akt w czterech sądach w różnych okręgach apelacyjnych. Przygotowanie raportu końcowego z badań oraz popularyzacja wyników projektu badawczego na konferencji i w formie artykułów naukowych.

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia to stypendium. Wynagrodzenie zatrudnionego wyniesie w sumie 14 400 zł płatne w 6 transzach w okresie 36 miesięcy realizacji grantu. Zatrudnienie nastąpi najpóźniej w okresie od 1 listopada 2016 do 30 listopada 2019 r.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wyłącznie w formie elektronicznej do dnia 30 września 2016 r. następujących dokumentów na adres: grantkoszty2016@gmail.com, a temat maila proszę zatytułować: "NCN doktorant – imię i nazwisko”

  • aktualne cv w formie elektronicznej
  • list motywacyjny
  • potwierdzenie stosownych dokumentów (wystarczy skan w formie plików pdf) potwierdzających kwalifikacje językowe, doświadczenie i inne umiejętności.

Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji udziela dr Paweł Czarnecki

Katedra Postępowania Karnego UJ

pawellas@op.pl

Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców

Rafał Damaziak, 17.09.2015

 

Drodzy Doktoranci,

zachęcamy do zapoznania się z serwisem granty-na-badania.com, którego zespół przygotował "Przewodnik po grantach i stypendiach dla młodych naukowców".

W serwisie znajdziecie szczegółowe i praktyczne informacje zarówno na temat dobrze znanych programów grantowych Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na rzecz Nauk Polskiej, jak i mniej spopularyzowanych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Funduszy Europejskich.