Zasady rozliczenia

Uwaga! W przypadku rezygnacji z dofinansowania z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy (np. zdarzenia losowe, odrzucenie wystąpienia przez organizatorów konferencji), należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pisemnie lub mailowo pracownika Biura TD UJ lub Koordynatora Konkursu.

Szczegółowe zasady rozliczenia dofinansowań uzyskanych w Konkursie na Dofinansowanie Działalności Doktorantów oraz nagród finalistów Salonu Naukowego

Druk zgłoszenia do SAP - dla doktorantów po raz pierwszy rozliczających środki finansowe na uczelni - należy wysłać na maila pracownikowi Biura TD UJ doktoranci@uj.edu.pl.

Uwaga! Wszystkie dostarczane do biura TDUJ faktury muszą być oryginałami i powinny zawierać pieczęć i podpis usługodawcy.Biuro nie przyjmuje kserokopii lub skanów faktur.

Wyjazdy zagraniczne rozlicza:

Dział Współpracy Międzynarodowej:

- Informacje kontaktowe

- Informacje odnośnie wyjazdów zagranicznych

- Informacje o składaniu wniosku na wyjazd zagraniczny

oraz Zespół ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych Collegium Medicum ( w przypadku doktorantów z Collegium Medicum):

- Strona działu

 

Zobacz również