Międzynarodowe instytucje oraz zagraniczne rządy oferują niezliczoną ilość programów, z których część jest skierowana również do młodych naukowców. System Informacji Stypendialnej Skrzydlate Studia zajmuje się wyszukiwaniem i zarządzaniem ofertami stypendialnymi.

Doktorantko/Doktorancie, jeśli jesteś zainteresowany zagranicznym wyjazdem stypendialnym, zachęcamy do odwiedzenia strony Skrzydlatych Studiów.

http://skrzydlatestudia.pl/

Aktualne wiadomości

Konkurs na krótkoterminowe wyjazdy doktorantów do uczelni europejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku 2020

Wioletta Pugacewicz, 27.09.2019

Dział Współpracy Międzynarodowej uniwersytetu Jagiellońskiego informuje o możliwości ubiegania się o krótkoterminowe wyjazdy (do 7 dni, a do Uniwersytetu Wiedeńskiego – 30 dni) doktorantów do uczelni europejskich. 

O wyjazd mogą ubiegać się uczestnicy II-IV roku (oraz będący na przedłużeniu) stacjonarnych i niestacjonarnych studiów III stopnia.

Termin składania dokumentów: do 8 listopada 2019 r.

Szczegółowe informacje: https://dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/143489035

Konkurs na wyjazdy zagraniczne dla doktorantów w ramach Programu PROM

Wioletta Pugacewicz, 21.11.2018

Dział Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs w ramach projektu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej dla doktorantów oraz nauczycieli akademickich na wyjazdy na konferencje, szkoły letnie/zimowe oraz krótkie formy kształcenia tj. staże, kursy, warsztaty lub szkolenia. 
 
Celem Projektu jest doskonalenie kompetencji i podnoszenie kwalifikacji naukowych poprzez międzynarodową wymianę stypendialną. 
 
W ramach Projektu finansowane są:  
 
koszty podroży uczestnika projektu; 
koszty utrzymania uczestnika projektu; 
koszty opłat konferencyjnych, 
koszty uczestnictwa w szkołach letnich lub zimowych. 
 
Możliwe są wyjazdy na konferencje naukowe oraz szkoły letnie lub zimowe do instytucji zagranicznych zlokalizowanych w krajach OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development ) oraz wyjazdy na krótkie formy kształcenia do instytucji zlokalizowanych zarówno w krajach OECD jak i z poza OECD. 
 
Wyjazdy mogą być realizowane w semestrze zimowym i letnim roku akademickiego 2018/2019, w okresie realizacji Projektu do 22 września 2019r.
 
Zgodnie z priorytetami Programu pierwszeństwo w wyjazdach będą mieli doktoranci oraz pracownicy akademiccy, którzy nie ukończyli 40 roku życia. 
 
Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego zagranicznej instytucji przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne uczestnictwo w zaplanowanych zadaniach. 
 
Możliwe są następujące formy wsparcia:
a. Udział w szkołach letnich lub zimowych,
b. Udział w konferencjach naukowych,
c. Udział w krótkich formach kształcenia (stażach, kursach, warsztatach, szkoleniach).
 
W ramach ogłoszonego konkursu można ubiegać się wyłącznie o jeden wyjazd. 
 
Podstawą kwalifikacji na wyjazd jest złożenie w terminie do 14 grudnia 2018 r. w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ, (ul. Czapskich 4, pok. 25) u p. Izabeli Zawiskiej następujących dokumentów:
 
1) Formularza rekrutacyjnego – wypełnionego i podpisanego przez Kandydata oraz w przypadku doktorantów promotora pracy doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego w przypadku pracowników akademickich (akceptowane będą jedynie dokumenty z wymaganymi podpisami w oryginale). 
2) Potwierdzenia z instytucji zagranicznej o możliwości uczestnictwa w szkole letniej/zimowej, udziału w konferencji lub uczestnictwa w krótkiej formie kształcenia (akceptowane są skany). 
3) Parafowanego na każdej stronie i podpisanego na ostatniej stronie Regulamin udziału w Projekcie. Podpisanie Regulaminu oznacza akceptację jego treści. 
4) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach Projektu – podpisane przez Kandydata.
 
Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.
 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca grudnia 2018 r.
W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej limity finansowe, utworzona zostanie lista rezerwowa. 
 
 
Szczegółowych informacji w sprawie konkursu udziela:
dr inż. Izabela Zawiska
izabela.zawiska@uj.edu.pl
tel. 12 663 30 13.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekrutacja na program Erasmus+ KA107 wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19 do Kenii i RPA

Wioletta Pugacewicz, 15.10.2018

Droga Doktorantko, Drogi Doktorancie!

 

serdecznie zapraszamy do udziału w Rekrutacji na program Erasmus+ KA 107 wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19 do Kenii i RPA. Szczegółowe informacje o zasadach programu oraz kryteria kwalifikacyjne dostępne są na stronie: https://dmws.uj.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie1  

 

Termin rekrutacji: 15 - 25.10.2018 r.

 

Nie czekaj, to ostatnia szansa, żeby wyjechać na program Erasmus+ KA107 w roku akademickim 2018/19. Złóż  wniosek online!

 

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium w wysokości 650 EUR/miesiąc + ryczałt na dojazd (od 820 EUR do 1100 EUR).

 

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook’u: https://www.facebook.com/groups/735506573255118/ , gdzie będziesz miał okazję zapytać innych stypendystów o wrażenia i doświadczenia zdobyte podczas ich wyjazdu na program Erasmus+

 

 

Pozdrawiam serdecznie/Kind regards, 
Monika Rząca

Institutional Erasmus+ Coordinator
International Students Office
Jagiellonian University (PL KRAKOW01)

Konkurs na dofinansowanie wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich w roku 2019

Wioletta Pugacewicz, 03.10.2018

Szanowni Państwo,

 

Dział Współpracy Międzynarodowej UJ informuje o możliwości ubiegania się o krótkoterminowe wyjazdy doktorantów do uczelni europejskich w ramach wymiany bilateralnej w roku 2019.

Termin i miejsce składania dokumentów:

– do 31 października 2018,

– DWM, Czapskich 4, pok. 25.

 

Zgodnie z zasadami wymiany bilateralnej realizacja wyjazdów wiąże się z deklaracją zarezerwowania środków zgodnych z liczbą wnioskowanych dni wyjazdu.

Środki te mogą być zadeklarowane przez Prorektora ds. dydaktyki w ramach konkursu na dofinansowanie wyjazdów doktorantów  (informacja o konkursie ).

Formularzem zgłoszeniowym jest Zgłoszenie doktoranta na wymianę bilateralną.

Formularze, programy robocze do uczelni europejskich, zasady rozpatrywania wniosków znajdują się w części „Dofinansowanie krótkoterminowych wyjazdów doktorantów do uczelni europejskich” na stronie:

http://www.dwm.uj.edu.pl/wymiana-bilateralna/pracownicy/informacje-ogolne

 

Ponadto, środki te może zadeklarować dziekan lub dyrektor instytutu macierzystego osoby wnioskującej.

W tym przypadku doktorant składa formularz Zgłoszenie na wymianę bilateralną, który ma być podpisany dysponenta środków/kierownika jednostki oraz dziekana.

 

Proszę zapoznać się z treścią ogłoszenia o wymianie bilateralnej w roku 2019

http://www.dwm.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_Jwt0cYNMaiuy/1333512/140807160

 

Z poważaniem,

M. Kantor

 

Dr Maria Kantor

Jagiellonian University

International Relations Office

Czapskich 4; 31-110 Kraków

Te. +48 12 663 3014

maria.kantor@uj.edu.pl

www.dwm.uj.edu.pl

II Rekrutacja na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19

Wioletta Pugacewicz, 19.09.2018

Droga Doktorantko, Drogi Doktorancie,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Rekrutacji na program Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2018/19. Szczegółowe informacje o zasadach programu oraz kryteria kwalifikacyjne dostępne są na stronie:

http://www.dmws.uj.edu.pl/wyjezdzajacy-studenci/erasmus-studia

Termin rekrutacji: 17.09 - 07.10.2018 r.

Rekrutacja odbywa się wyłącznie przez system USOSweb (zakłada: Wymiana studencka). Tam też znajdziesz listę uczelni do których możesz wyjechać. Nie czekaj, to ostatnia szansa, żeby wyjechać na program Erasmus+ w nadchodzącym roku akademickim. Złóż  wniosek online!

Osoby zakwalifikowane na wyjazd otrzymają stypendium, którego wysokość uzależniona jest od kraju do którego wyjedziesz na program Erasmus+ i wynosi od 500 EUR do 400 EUR na miesiąc.

Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy na Facebook’u, gdzie będziesz miał okazję zapytać innych stypendystów o wrażenia i doświadczenia zdobyte podczas ich wyjazdu na program Erasmus+

 

Pozdrawiam serdecznie/Kind regards, 
Monika Rząca

Institutional Erasmus+ Coordinator
International Students Office
Jagiellonian University (PL KRAKOW01)

logo_stopka2_(00000002)_mail