Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monografie

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje dla autorów

Preferowana objętość artykułu naukowego przesłanego do ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” wynosi od 25 do 40 tysięcy znaków ze spacjami. Jednocześnie redakcja zastrzega, że teksty bez kompletnych metadanych będą odrzucane. 

Prosimy, aby przysyłane do redakcji artykuły naukowe były przygotowane wg następującego porządku:

 1. Imię i nazwisko autora
 2. Afiliacja (uczelnia)
 3. Nr ORCID
 4. Tytuł artykułu
 5. Streszczenie w języku innym, niż przygotowany artykuł (artykuł w j. polskim ‒ streszczenie w j. angielskim i odwrotnie)
 6. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
 7. Treść artykułu z uwzględnieniem struktury tekstu: wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 8. Bibliografia (według zasad podanych poniżej)
 9. Nota o autorze (tytuł naukowy, zainteresowania badawcze, wybrane publikacje/osiągnięcia.

 

Rozmieszczenie poszczególnych informacji na stronie, wielkość czcionki itd. znajdą Autorzy w pliku do pobrania: ,,Wzorcowa pierwsza strona artykułu”.

Format tekstu

 • Artykuły o objętości nieprzekraczającej 1 arkusz wydawniczy (od 25 do 40 tys. znaków liczonych z przypisami dolnymi i spacjami), czyli ok. 18-20 stron maszynopisu (12 pt, Times New Roman, odstęp 1,5);
 • Przypisy, numerowane kolejnymi cyframi arabskimi, należy umieszczać na dole strony w formacie przyjętym przez redakcję (zob. przykłady poniżej);
 • Tekst wyjustowany, wcięcie akapitowe: 1,25 cm;
 • Format przypisów: Times New Roman 10 pt, pojedynczy odstęp między wierszami, wyjustowane;
 • W tytule pliku prosimy podać nazwisko oraz pierwsze słowa tytułu, pisane z podkreślnikami, np. Nowak_Struktura_narracyjna.doc;
 • Format pliku: doc (nie przyjmujemy tekstów zapisanych w innych formatach).

W bibliografii i w przypisach stosujemy następujące zapisy:

Informacje ogólne:

 • przecinek po nazwisku a przed tytułem książki;

 • tytuły anglojęzyczne: wielką literą tylko pierwsze słowo tytułu i słowa, które powinny być zapisane dużą literą ze względów ortograficznych;

 • między cyframi określającymi zakres stron stosujemy dywiz (np. strony 9-12), a w przypadku dwuczłonowych nazw określających miejsce wydania książki – półpauzę (np. Londyn–Oxford)

 

1. Książka: inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł książki, miejsce wydania, rok wydania.

PRZYKŁAD: W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 2011.

E. Faye Heidegger. The introduction of nazism into philosophy in light of the unpublished seminars of 1933-1935, transl. M.B. Smith, foreword T. Rockmore, Yale University Press, New Haven, Conn.-London 2009, s. 116-117.

2. Książka będąca przekładem (na j. polski, jak w przykładzie, lub inny – analogicznie, zgodnie z opisem na stronie tytułowej cytowanego tytułu): inicjał imienia autora i nazwisko, tytuł książki, tłum. inicjał imienia i nazwisko, miejsce wydania, rok wydania.

PRZYKŁAD: M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2013.

3. Praca zbiorowa pod redakcją: tytuł, red. inicjał imienia i nazwisko, miejsce i rok wydania.

PRZYKŁAD: Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013.

4. Artykuł w pracy zbiorowej: inicjał imienia i nazwisko autora artykułu, tytuł artykułu, [w:] tytuł pracy zbiorowej, red. inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania.

PRZYKŁAD: J. Wachowski, O performatywności sztuk performatywnych, [w:] Zwrot performatywny w estetyce, red. L. Bieszczad, Kraków 2013.

5.Artykuł w czasopiśmie naukowym: inicjał imienia i nazwisko autora artykułu, „Nazwa Czasopisma” rok wydania, numer/tom.

PRZYKŁAD: L. Sosnowski, Koniec historii i początek sztuki, „Estetyka i Krytyka” 2013, nr 30 (3).

 

W ,,Monografii Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego” stosujemy łacińskie skróty:

 1. ibidem w przypadku odwołania się w przypisie do tej samej pozycji, do której odnoszono się w przypisie poprzednim (odpowiednik polskiego „tamże”)

 2. idem/eadem w przypadku odwołania się w przypisie do tekstu tego samego autora/tej samej autorki, do którego/której odnoszono się w przypisie poprzednim (odpowiedniki polskich „tenże”/”taż”, „tegoż”/”tejże”)

 3. op. cit. w przypadku tekstu już wcześniej cytowanego lub takiego, do którego wcześniej było już w artykule odwołanie. Tutaj mamy dwa rozwiązania: (3a) jeśli w całym artykule autor powołuje się na jeden tekst danej osoby, po nazwisku należy od razu wpisać „op. cit.”; (3b) jeśli jednak w artykule są odniesienia w przypisach do kilku pozycji (dwóch lub więcej), należy po nazwisku danej osoby wpisać fragment tytułu i dopiero później „op. cit.”

PRZYKŁAD 3a: M. Heidegger, op cit.

PRZYKŁAD 3b: M. Heidegger, Bycie i czas, op. cit.

Możliwe jest też współwystępowanie tego rodzaju skrótów:

PRZYKŁAD: Idem, Podstawowe problemy fenomenologii, op. cit.

W przypadku tytułów dłuższych w powtórzeniu należy podać tylko fragment: PRZYKŁAD: I. Kant, Prolegomena..., op. cit.

 

Nadsyłanie

 • Artykuły wraz z wymaganymi informacjami prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres monografie.tduj@uj.edu.pl 

 • Teksty niesformatowane według powyższych wymagań (czcionka, przypisy) lub niezawierające wszystkich dodatkowych informacji nie będą przyjmowane.

 • Materiały graficzne (fotografie, ilustracje, wykresy) prosimy załączyć w osobnych plikach w możliwie najlepszej jakości. Autor jest odpowiedzialny za uzyskanie zgody na wydrukowanie ilustracji. Redakcja rezerwuje sobie prawo do opublikowania tekstu bez nadesłanych materiałów graficznych.

 • Prosimy o nieformatowanie tekstu poprzez stosowanie tzw. twardych spacji, twardych enterów. Właściwy skład przygotowany zostanie przez redakcję, a pozostawione w pracy braki co do formatowania nie będą miały wpływu na ocenę nadesłanych materiałów.

 • W danych bibliograficznych nie podajemy nazw wydawnictw, stosujemy opisy bibliograficzne zgodnie z informacjami na stronie tytułowej cytowanych książek, a zatem w przypadku cytowania tekstów obcojęzycznych zachowujemy „ed.”, „trans.”, „trad.” itp., nie zmieniając ich na „red.”, „tłum.”. Jeśli cytujemy fragment tekstu innego autora, konieczne jest wskazanie stron, na których dany cytat się znajduje.

 • W trakcie prac redakcyjnych pozostajemy w kontakcie z Autorem artykułu. Kwestie tutaj nieuregulowane będą przedmiotem osobnych ustaleń drogą mailową. Na ostatnim etapie przewidziana jest autokorekta i autoryzacja.

Pliki do pobrania
docx
Wzorcowa pierwsza strona
docx
Informacje dla autorów