„Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego" są czasopismem naukowym wydawanym przez Towarzystwo Doktorantów UJ. Na łamach czasopisma publikujemy: artykuły naukowe, opracowania będące wynikiem badań empirycznych, raporty i komunikaty, recenzje i omówienia tekstów ważnych dla danej dyscypliny, sprawozdania z konferencji, sympozjów, sesji naukowych, warsztatów. Prowadzimy trzy serie tematyczne: Nauki Humanistyczne, Nauki Społeczne oraz Nauki Ścisłe, a także osobną serię Monografii Humanistycznych.

Wszystkie numery czasopisma ukazują się w postaci elektronicznej oraz drukowanej. Redakcja deklaruje, że wersją pierwotną i referencyjną każdej serii czasopisma jest wersja elektroniczna.

Nauki Humanistyczne (od 2016 roku wydawane jako kwartalnik)
e-ISSN 2082-9469, p-ISSN 2299-1638

Nauki Społeczne (od 2016 roku wydawane jako kwartalnik)
e-ISSN 2082-9213, p-ISSN 2299-2383

Nauki Ścisłe (półrocznik)
e-ISSN 2082-3827, p-ISSN 2084-977X

Monografie Humanistyczne
e-ISSN 2082-3916, p-ISSN 2082-419X

Osoby zainteresowane opublikowaniem tekstu w „Zeszytach Naukowych TD UJ" proszone są o nadsyłanie materiałów w językach polskim, angielskim, niemieckim, francuskim lub innym kongresowym. Do druku przyjmowane są wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Materiały powinny zawierać dodatkowo streszczenia w języku polskim i angielskim, słowa kluczowe w języku polskim i angielskim oraz bibliografię, a także notę o Autorze wraz z afiliacją i adresem mailowym. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście. Na ostatnim etapie przygotowywania publikacji przewidziana jest także korekta autorska i autoryzacja.

Teksty publikowane na łamach „Zeszytów Naukowych TD UJ" poddawane są procedurze double blind review process opisanej w dokumencie „Procedura recenzowania", który znajduje się w zakładce „Pliki do pobrania" wraz z formularzem recenzenckim. Autorzy znajdą w tej części naszego serwisu wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad opracowania tekstu, praw autorskich i zasad udostępniania tekstu, a także antyghostwritingu.

 

“Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University” is a scientific periodical issued by PhD Students’ Association of the Jagiellonian University. The pages of the periodical see us publishing scientific papers, summaries of the results of empirical researches, reports and communicates, reviews and discussions of the important texts in given disciplines, briefings from conferences, symposia, scientific sessions, workshops. We are running three thematic sessions: Humanities, Social Science, and Exact Sciences; there is also a separate series of Humanities monographs.

All the issues of the periodical are published digitally and printed. The editors’ boards has declared that the primary and binding version of each series of the periodical is its digital issue.

Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University. Humanities (issued four times a year since 2016)

e-ISSN 2082-9469, p-ISSN 2299-1638

Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University. Social Science (issued four times a year since 2016)

e-ISSN 2082-9213, p-ISSN 2299-2383

Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University. Exact Sciences (issued twice a year)

e-ISSN 2082-3827, p-ISSN 2084-977X

Humanities monographs

e-ISSN 2082-3916, p-ISSN 2082-419X

The persons interested in publishing a paper in Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University are kindly requested to send the materials in one the following languages: Polish, English, German, French, or other Congressional language. We can only accept the original and previously unpublished works. The papers shall also include the abstract in Polish and English, the key words in Polish and English, and a bibliography, plus also a note about the Author along with their affiliation and an email address. The Editors reserve their right to amend the texts. The last stage of preparing a publication may include a proofreading and an authorisation. 

The texts published on the pages of Research Papers of PhD Students’ Association of the Jagiellonian University undergo the double blind review procedure described in the document: Procedures for external review, which is available in the Files to Download tab along with the review form. Therein, the authors will find all the information about the regulations of editing the texts, the copyrights, the rules of sharing the texts, and also about the anti-ghost writing.