Lektoraty

Informacja dla doktorantów o lektoratach w JCJ UJ

Kwestię formy, poziomu oraz zakresu kształcenia językowego studentów III stopnia w Uniwersytecie Jagiellońskim reguluje Uchwała nr 58/V/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012r.

Zgodnie z Uchwałą, minimalna liczba godzin zajęć w zakresie nauki języków obcych na stacjonarnych studiach doktoranckich wynosi 60 godzin.

Efekty kształcenia w zakresie umiejętności językowych odpowiadają poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

Efekty kształcenia oceniane są po każdym semestrze, a ocena wpisywana jest do systemu USOS.

W ramach lektoratu oferowane są Doktorantom kursy:

Dostępne są także kursy ogólnodostępne dla pracowników UJ oraz Doktorantów. 

Rejestracja na lektoraty dla doktorantów odbywa się przez system USOS.

Doktoranci posiadający certyfikat językowy potwierdzający znajomość języka obcego na wymaganym poziomie mogą uzyskać zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia oraz zaliczenie lektoratu. Niewykorzystane żetony mogą być użyte do kontynuacji nauki danego języka na wyższym poziomie lub nauki innego języka w dowolnej grupie lektoratowej w miarę wolnych miejsc w grupie.

Aby uzyskać zwolnienie z obowiązku uczęszczania na lektorat i zaliczyć kurs na podstawie aktualnego certyfikatu językowego należy się zwrócić do Kierownika odpowiedniego zespołu językowego JCJ UJ.

Zwolnienie z lektoratu na podstawie certyfikatu językowego nie jest tożsame ze zwolnieniem z egzaminu z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim (inne wymagania i osobne procedury; zob. komunikat nr 7 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 5 marca 2013 r.w sprawie: trybu postępowania w zakresie uznawalności certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego w celu zwolnienia z egzaminu doktorskiego.

JCJ UJ przeprowadza egzaminy z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim. Informacja o egzaminie i procedurach znajduje się na stronie JCJ UJ.

Lista egzaminatorów JCJ

Na egzamin należy umawiać się przez sekretariat JCJ.

Dyżury egzaminatorów odbywają się w siedzibie JCJ przy ul. Krupniczej 2.

Język angielski

dr Irena Polańska

czwartki godz. 9.45-10.45

piątki godz. 13.15-14.00

dr Monika Stawicka

środa godz. 12.00-13.00

mgr Ewa Krysakowska-Budny

czwartki godz. 11.30-13.00

mgr Małgorzata Stapińska

15.10, 22.10, 29.10 godz. 14.45-15.30

od listopada środy godz. 13.00-14.00

mgr Teresa Zapała 

środay godz. 15.15-16.15

Język niemiecki

mgr Krzysztof Jachimczak 

kontakt przez sekretariat JCJ

Język hiszpański

mgr Jolanta Dutkowska 

kontakt przez sekretariat JCJ

Język włoski

mgr Bogumiła Bielańska

kontakt przez sekretariat JCJ

Język francuski

mgr Kazimierz Łukowicz

kontakt przez sekretariat JCJ

Język rosyjski

mgr Lidia Majewska-Kozioł 

kontakt przez sekretariat JCJ

Informacja dla Doktorantów o egzaminie z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim

 • JCJ UJ przeprowadza egzaminy doktorskie z nowożytnych języków obcych w przewodzie doktorskim dla Doktorantów, którzy mają otwarty przewód doktorski na Uniwersytecie Jagiellońskim, na wszystkich Wydziałach UJ z wyjątkiem Wydziału Filologicznego i Collegium Medicum.
 • Poziom egzaminów doktorskich z języka obcego regulowany jest Uchwałą Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Egzaminatorem jest starszy wykładowca języka obcego, wybrany przez Doktoranta spośród osób uprawnionych przez Dyrekcję JCJ do przeprowadzania egzaminów doktorskich, zatwierdzony przez Radę Wydziału macierzystego Wydziału Doktoranta.
 • Spotkanie  wszystkich egzaminatorów służące standaryzacji oceniania odbywa się  raz w ciągu roku akademickiego
 • Egzamin odbywa się w obecności Komisji Egzaminacyjnej (Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora)
 • Z przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z języka obcego sporządza się protokół egzaminacyjny.
 • Kandydat, który przedstawił certyfikat  wymieniony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z 3 października 2014r. jest zwolniony z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.
   

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 • Przed egzaminem

  Konsultacje. Każdemu Doktorantowi przysługuje prawo do konsultacji przedegzaminacyjnej z wybranym egzaminatorem. Na konsultacje należy umówić się przez Sekretariat JCJ UJ. Celem konsultacji jest między innymi ocena poziomu znajomości języka obcego Kandydata oraz udzielenie dodatkowych informacji na temat formatu i zakresu egzaminu.

  Rejestracja na egzamin. Doktorant powinien umówić i zapisać się na egzamin za pośrednictwem Sekretariatu JCJ. Lista egzaminatorów i terminy ich dyżurów są do wglądu w Sekretariacie JCJ oraz na stronie JCJ.

  Protokół egzaminacyjny.Dokument ten dostarczony Egzaminatorowi przez Doktoranta bezpośrednio przed egzaminem, jest dokumentem koniecznym do przeprowadzenia egzaminu.

 • Egzamin

  Cel i zakres egzaminu: ocena umiejętności kandydata w zakresie wypowiedzi ustnej w formie monologowej oraz interakcji na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ), a w szczególności określenie, do jakiego stopnia Kandydat potrafi:

  1. Przedstawić zagadnienie będące istotą jego badań i rozważań w rozprawie doktorskiej przy użyciu odpowiednich środków językowych (w tym odpowiedniego słownictwa specjalistycznego i akademickiego).
  2. Dokonać autoprezentacji oraz prezentacji zagadnienia przedstawionego w punkcie 1. w sposób  spójny i zrozumiały.
  3. Wejść w interakcję z rozmówcą/rozmówcami udzielając relewantnych odpowiedzi na pytania, wymieniając poglądy na tematy będące przedmiotem dysertacji, a także na tematy natury bardziej ogólnej, nie będące w bezpośrednim związku z przedstawianym zagadnieniem naukowym.
 • Format egzaminu
Części egzaminu, typ interakcji, cel i czas trwania
Część 1
Typ interakcji krótkie wypowiedzi; część ,,organizacyjna'' testu, przeprowadzana w języku obcym, ale nie podlegająca ocenie; egzaminator przedstawia się, następuje wymiana grzeczności i okolicznościowych uwag ( small talk), sprawdzenie danych na protokole; na końcu tej części kandydat jest zapytany, czy gotowy jest przystąpić do egzaminu
Cel zbudowanie przyjaznej atmosfery, dokonanie czynności administracyjnych, np. uzupełnienie protokołu
Czas 3-4 minuty
Część 2
Typ interakcji dłuższa wypowiedź; egzaminujący prosi o przedstawienie zagadnienia, które jest istotą badań i na których Kandydat opiera swoją rozprawę (zakres badań, założenia, problem badawczy, zastosowana metodologia, rezultaty badań; wnioski); Kandydat przedstawia treści fachowe w formie monologowej wypowiedzi, ale Egzaminator może zadać pytania uzupełniające lub poprosić o wyjaśnienie jakiegoś pojęcia lub aspektu przedstawianego problemu.
Cel prezentacja zagadnienia w formie głównie monologowej; przedstawienie obszernego dyskursu akademickiego przez opis, wyjaśnianie, porównanie, kontrastowanie, przewidywanie, wnioskowanie, itp. 
Czas 8-12 minut
Część 3
Typ interakcji krótkie wypowiedzi na tematy odnoszące się do części 2; rozmowa na temat kierunku dalszych badań; planów naukowych Kandydata, współpracy międzynarodowej, praktycznych zastosowań przedstawionych rozwiązań oraz możliwych implikacji, itp.; w tej części egzaminu może wywiązać się dyskusja na tematy niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem dysertacji.
Cel rozszerzenie zagadnienia; udzielanie wyjaśnień, spekulacje dotyczące rozwoju badań, uzasadnienie opinii, wymiana informacji; zakończenie egzaminu przez podziękowanie Kandydatowi oraz Członkom Komisji; udzielenie informacji zwrotnej
Czas 5-8 minut
 • Opis umiejętności na poziomie C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ): osoba posługująca się językiem obcym na poziomie C1 potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych i zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe wypowiedzi dotyczące złożonych problemów, posługując się sprawnie i właściwie regułami organizacji wypowiedzi oraz łącznikami. Potrafi przedstawić klarowne i precyzyjne opisy, a także prezentować złożoną tematykę, porządkując i rozwijając poszczególne zagadnienia oraz kończąc swój wywód stosownym wnioskiem. Potrafi dobrze sobie radzić z wtrąceniami słuchaczy, spontanicznie i prawie bez wysiłku reagując na ich pytania lub zastrzeżenia.
   
 • Kryteria oceny:
  Gramatyka: zakres i poprawność
  Zasoby leksykalne: zakres i adekwatność
  Spójność wypowiedzi
  Interakcja
  Wymowa
   
 • Skala oceniania wypowiedzi ustnej na poziomie C1
C1 gramatyka zasoby leksykalne spójność interakcja wymowa
5 Dobrze kontroluje szeroki zakres prostych i złożonych form gramatycznych. Używa szerokiego zakresu odpowiedniego słownictwa, aby przekazać  szczegółowo treści specjalistyczne na tematy znane dobrze a także na ogólne tematy nieznane lub znane mniej. Z łatwością i bardzo niewielkim wahaniem buduje złożone wypowiedzi, które są relewantne i spójne.  Stosuje szeroki zakres łączników. Z łatwością wchodzi w każdą interakcję nawiązując do wypowiedzi innych. Poszerza zakres interakcji i  efektywnie zmierza do uzyskania rezultatów interakcji.   Wypowiedzi są zrozumiałe, a cechy fonologiczne są stosowane efektywnie do przekazania oraz podkreślenia znaczenia przekazywanych treści.
4 Cechy zarówno zakresu 3 jaki i zakresu 5
3 Prezentuje dobrą kontrolę użycia prostych oraz niektórych złożonych form gramatycznych. Używa odpowiedniego słownictwa aby przekazać treści na tematy dobrze znane oraz tematy ogólne mniej znane. Buduje złożone wypowiedzi pomimo niepewności / wahania. Wypowiedzi są relewantne z bardzo mała ilością powtórzeń.  Stosuje ograniczony zakres łączników. Odpowiada, adekwatnie nawiązuje do wypowiedzi innych. Podtrzymuje i rozwija interakcję. Wypowiedzi są zrozumiałe. Intonacja jest najczęściej poprawna. Akcenty w poszczególnych słowach oraz w zdaniach są umieszczone najczęściej poprawnie. Poszczególne dźwięki są zwykle artykułowane właściwie.
2 Wypowiedź o cechach poniżej zakresu 3
 • Ocena końcowa:
  bardzo dobry
  dobry
  plus dobry
  dostateczny
  plus dostateczny
  niedostateczny
   
 • Po egzaminie Protokół egzaminacyjny rejestrowany jest w sekretariacie JCJ UJ bezpośrednio po egzaminie.

Program i opisy lektoratów

Zamieszczone programy przedstawiają  główne założenia, szczegółowe cele oraz przewidywane efekty kształcenia na kursach dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto ujęte są informacje o funkcjach gramatycznych i językowych niezbędnych do uzyskania odpowiednich poziomów językowych wraz z przykładową literaturą.

Język angielski:

Program ramowy z języka angielskiego B1

Program ramowy z języka angielskiego B2+/C1

Język niemiecki:

Program ramowy z języka niemieckiego  B1

Język francuski:

Program ramowy z języka francuskiego A1

Protokół z egzaminu