Opiniowanie aktów prawnych

Towarzystwo Doktorantów UJ jako samorząd doktorantów UJ ma prawo na postawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym opiniować plany i programy studiów doktoranckich (art. 68 ust. 1 pkt. 3). Ponadto na podstawie art. 199 ust. 2 tejże ustawy przysługuje Towarzystwu dalej idące uprawnienie: zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej mają być bowiem uzgodnione z organem samorządu doktorantów, nie zaś tylko przedłożone mu do zaopiniowania. 

Natomiast rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP w sprawie studiów doktoranckich umożliwia Towarzystwu opiniowanie: a) powołania i odwołania kierownika studiów w danej jednostce (paragraf 5 ust. 1 pkt 1) oraz b) regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich (paragraf 5 ust.1 pkt 2).

Aktualne wiadomości

Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów ws. projektu zmiany ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym"

Marcin Jarząbek, 08.02.2011

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów z 31 stycznia b.r. w sprawie zmiany ustawy regulującej system szkolnictwa wyższego w Polsce. Dotyczy ono w dużej mierze ważnych bytowych kwestii doktorantów: problemu finansowania pomocy materialnej, kwestii prac doktorskich w języku angielskim, form opracowania wyników badań doktorskich oraz zniżek kolejowych dla doktorantów.

Stanowisko to znaleźć można pod poniższym adresem: 

http://krd.org.pl/include/user_file/krd_vi/stanowisko_krd_ws._ustawy.pdf

 

Zachęamy również do zapoznania się z pełnym stanowiskiem KRD ws. Ustawy:

http://www.krd.ogicom.pl/include/user_file/KRD_V/uchwa%C5%82a_6.pdf

oraz głosem w sprawie zniżek kolejowych dla doktorantów:

http://www.krd.ogicom.pl/include/user_file/krd_vi/uchwa%C5%82a_xi_kzd_nr_1_z_dnia_3.12.2010_r._(1).pdf

Opinia: zarządzenie dotyczące wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich

Maciej Kałuża, 29.09.2010

Załącznik - Opinia: zarządzenie dotyczące wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich