Program Ewaluacji Studiów III Stopnia

Program Ewaluacji Studiów III Stopnia jest oddolną inicjatywą Towarzystwa Doktorantów UJ, mającą na celu ocenę prowadzenia kształcenia na studiach III stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Do realizacji tego celu wykorzystuje się badania ankietowe, które przeprowadzono po raz pierwszy w 2009 roku.

Projekt badań został przygotowany i zrealizowany przez Zespół ds. Jakości Kształcenia Towarzystwa Doktorantów UJ. Na podstawie zebranego materiału empirycznego powstał pierwszy raport, którego najważniejsze wnioski zostały umieszczone na naszej stronie w grudniu 2010 roku. Od czerwca do września 2011 trwała kontynuacja badań (III edycja). Doktoranci mogli wypełniać ankietę pond linkiem: www.doktoranci.uj.edu.pl/ankieta

W zamyśle Programu Ewaluacji Studiów III Stopnia badania ankietowe są przeprowadzane corocznie o tej samej porze. Pozwala to na dogłębną, z punktu widzenia czasu, analizę zmian, jakie zachodzą na Uniwersytecie w aspekcie studiów III stopnia. Coroczne raporty pozwolą Władzom Uczelni oraz TDUJ lepiej diagnozować i rozwiązywać problemy, które dotykają społeczność doktorantów.

Dodatkowo Program Ewaluacji Studiów III Stopnia promowany jest za pośrednictwem Krajowej Reprezentacji Doktorantów w innych ośrodkach akademickich w kraju, prowadzących studia III stopnia.

Aktualne wiadomości

Współczesny Uniwersytet oczami doktorantów – wymagania i zasoby studiów doktoranckich, raport z badania opinii doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskieg

Rafał Damaziak, 14.05.2017

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury artykułu Współczesny Uniwersytet oczami doktorantów – wymagania i zasoby studiów doktoranckich, raport z badania opinii doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest efektem prac Zespołu ds. Badania Opinii i Postaw Doktorantów TD UJ pod przewodnictwem Konrada Kulikowskiego, doktoranta w Instytucie Psychologii UJ.

Badanie zostało przeprowadzone w październiku/listopadzie 2016 roku. Celem było zebranie i przedstawienie opinii doktorantek i doktorantów środowisku akademickiemu, a przede wszystkim Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które pracuje nad zmianami w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dziękujemy ponad trzystu doktorantkom i doktorantom, którzy wyrazili swój głos!

Artykuł został opublikowany w czasopiśmie Nauka Polskiej Akademii Nauk, tom 2/2017.

 

Wyświetl artykuł

 

 

Przedłużenie terminu wypełnienia ankiety za rok akademicki 2010/2011 DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

Adrian Gorgosz, 18.10.2011

Drodzy Doktoranci, Koleżanki i Koledzy!

Tylko do końca tego miesiąca macie możliwość wypełnienia Ankiety za poprzedni rok akademicki.

TDUJ, za jeden ze swoich celów stawia sobie podniesienie jakości kształcenia na studiach doktoranckich na UJ. W tym celu już po raz trzeci chcemy zebrać Wasze opinie. Przygotowaliśmy trzecią edycję ankiety internetowej, o której wypełnienie gorąco apelujemy.

Celem ankiety jest zebranie informacji na temat warunków i jakości studiowania doktorantów na UJ. Uzyskane dane pomogą nam w wyznaczeniu najważniejszych obszarów, w których potrzebna jest aktywność Towarzystwa Doktorantów. Pierwszy raport (dostępny na stronie: www.doktoranci.uj.edu.pl/studia/program-ewaluacji-studiow-iii-stopnia) był bardzo ważnym elementem wyznaczającym działania TDUJ w roku ubiegłym. Obecnie trwają ostateczne prace nad kształtem drugiego raportu.

Ankieta jest skierowana do uczestników studiów doktoranckich na UJ, czyli tych, którzy mieli taki status w roku akademickim 2010/2011.

Osoby, które piszą doktorat z tzw. wolnej stopy prosimy o nie wypełnianie ankiety.

Ankieta jest całkowicie anonimowa. Jej wyniki zostaną przedstawione władzom Uczelni celem uwzględnienia ich przy ewentualnych zmianach regulaminu studiów doktoranckich oraz programów studiów.

Ankieta została przygotowana przez Zespół TDUJ ds. jakości kształcenia, w skład którego wchodzą doktoranci z różnych wydziałów.

Na wypełnienie ankiety potrzeba około 15 minut. Link do ankiety:
http://www.doktoranci.uj.edu.pl/ankieta

(lub wejście przez stronę www.doktoranci.uj.edu.pl).

Dziękujemy za poświęcony czas na wypełnienie ankiety!

Zespół ds. jakości kształcenia

Towarzystwa Doktorantów UJ
 

Dostęp do raportu pt. „Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głos doktorantów”

Maciej Kałuża, 21.12.2010

Kraków, 15 grudnia 2010 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z załączonym raportem pt. „Studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Głos doktorantów” sporządzonym na podstawie ponad pół tysiąca ankiet wypełnionych przez doktorantów UJ w 2009 roku. Raport ten został przygotowany przez Panią mgr Karolinę Keler i Panią mgr Ewę Krzaklewską z Zespołu ds. Jakości Kształcenia Towarzystwa Doktorantów UJ.

Celem naszego badania było zebranie informacji i opinii doktorantów na temat warunków i jakości studiów doktoranckich na UJ w wybranych przez nas obszarach. Przesłanką do przeprowadzenia ankiety była chęć zdobycia wiedzy na temat tego jak, po reformie szkolnictwa z 2005 roku, studia doktoranckie na naszym Uniwersytecie spełniają oczekiwania ich uczestników.

Mamy nadzieję, że raport ten będzie pozytywnym wkładem środowiska doktorantów UJ w proces doskonalenia jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie i stanie się początkiem dyskusji na temat niektórych procedur. W celu wskazania obszarów, które wymagają udoskonalenia w raporcie szczególny nacisk położono na pogłębioną analizę elementów studiów doktoranckich, które nie zostały ocenione pozytywnie.

Z całą mocą pragniemy podkreślić, że raport ten nie stanowi pełnej diagnozy, a położenie w nim nacisku na wspomniane wyżej zagadnienia wynikało nie z chęci krytyki, ale z poczucia współodpowiedzialności za to jaki nasz Uniwersytet powinien być i co trzeba zrobić aby takim się stał.

W raporcie umieszczono rekomendacje, które mogą być wykorzystane w konkretnych działaniach zmierzających do polepszenia jakości studiów doktoranckich oferowanych na UJ. Rekomendacje przygotowano na podstawie analizy pytań otwartych i wynikających z tego prób wskazania przyczyn niskiej oceny, dotyczącej danego obszaru studiowania.

Czytając raport, należy pamiętać o tym, iż prezentowane są w nim opinie doktorantów. Zdarza się, że opinie te oparte są na błędnych przesłankach czy nieaktualnej wiedzy na dany temat. Pomimo tego, są one bardzo cenne w analizie dostępu do aktualnej informacji czy też motywacji do jej zdobycia ze strony doktoranta.

W grudniu 2010 roku TD UJ ponownie zebrało prawie pół tysiąca ankiet, które posłużą do przygotowania kolejnego raportu na temat jakości studiów doktoranckich na UJ.

Raport pt. „Studia doktoranckie na UJ. Głos doktorantów” 

Z wyrazami szacunku,

Członkowie Rady Towarzystwa Doktorantów UJ

w kadencji roku 2010

 

Paweł Chomiak

Mateusz Damrat

Joanna Dziadowiec

Maksymilian Galon

Filip Gołębiowski

Adrian Gorgosz

Magdalena Grzyb

Agata Jurkowska

Jacek Lewicki

Tomasz Pugacewicz

Bartosz Szczurowski

 

Otrzymują:

1. Władze rektorskie UJ oraz Pełnomocnik Rektora UJ ds. dydaktyki w Collegium Medicum.
2. Kierownicy Studiów Doktoranckich na UJ.
3. Dziekani właściwi ds. dydaktycznych.
4. Przewodniczący Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania UJ.
5. Przewodniczący Zespołu ds. Studiów III Stopnia w ramach Stałej Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Dydaktyki i Jakości Kształcenia UJ.
6. Kierownik Działu Nauczania UJ.
 

Doktorancie ankietUJ

Maciej Kałuża, 11.08.2010

Tak jak w ubiegłym roku, Towarzystwo Doktorantów UJ również na ten rok przygotowało ankietę oceniającą studia doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wszystkich doktorantów i doktorantki zapraszamy do wypełnienia ankiety i przekazania informacji o niej swoim koleżankom i kolegom na studiach. Wypełnij ankietę