Zasłużeni dla TD UJ

Uchwała Rady TDUJ z dnia 21 września 2015 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużonego dla TDUJ"

§ 1
 
Tytuł „Zasłużonego dla TDUJ" może zostać przyznany osobie, która przez swą działalność w sposób szczególny zasłużyła się dla społeczności doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
§ 2
 
1. Tytuł „Zasłużonego dla TDUJ" jest przyznawany przez Radę TDUJ na wniosek złożony przez jednego z jej członków na posiedzeniu Rady. Po zgłoszeniu kandydata, radny-wnioskodawca przedstawia Radzie pisemną opinię obecnego lub byłego doktoranta UJ o kandydacie do tytułu „Zasłużonego dla TD UJ". Pisma należy złożyć w biurze TD UJ i przedłożyć Radzie TD UJ w formie elektronicznej w okresie 14 dni od daty posiedzenia, na którym zgłoszono kandydaturę. Zgłoszone kandydatury nie są podawane do publicznej wiadomości.
 
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 uważa się za przyjęty jeśli zostanie poparty przez większość 3/4 członków Rady TD UJ. Głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
 
§ 3
 
1. Osoby, którym przyznano tytuł „Zasłużonego dla TDUJ" otrzymują od Rady TDUJ pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo, jeśli wyróżniona osoba wyrazi na to zgodę, jej zdjęcie umieszcza się w specjalnej witrynie w biurze TD UJ.
 
2. Dyplomy o których mowa w ust.1 są uroczyście wręczane na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TDUJ odbywającym się po przyznaniu danej osobie tytułu „Zasłużonego dla TDUJ".
 
§ 4
 
Osoby, które otrzymały tytuł „Zasłużonego dla TDUJ" mogą przedkładać organom TDUJ propozycje i uwagi dotyczące interesów społeczności doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
§ 5
 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 

2. Traci moc uchwała Rady TDUJ z dnia 8 lutego 2010 roku w sprawie ustanowienia tytułu „Zasłużonego dla TDUJ".

Wyróżnieni tytułem "Zasłużony dla TDUJ" w czasie Walnego Zgromadzenia

Na podstawie uchwały z dnia 8 lutego 2010 r. Rada TDUJ zdecydowała o nadaniu tytułu "Zasłużony dla Towarzystwa Doktorantów UJ" następującym osobom:

W kategorii pracownicy naukowi:

 • Prof. Beata Tobiasz-Adamczyk – „za stałą przychylność środowisku doktorantów  Collegium Medicum oraz środowisku doktorantów całego UJ w czasie pełnienia obowiązków Prorektora UJ ds. dydaktyki w okresie od września 2009 r. do stycznia 2010 roku",
 • Prof. Andrzej Mania „za stałą przychylność środowisku doktorantów UJ, w tym m.in. za pomoc przy wprowadzaniu instytucji obserwatora przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego na UJ",
 • Prof. dr hab. Piotr Petelenz "za niezawodnie regularne uczestnictwo w spotkaniach Salonu Naukowego, służenie cenną radą dla referentów i opieką mentorską dla uczestników i organizatorów, jak również coroczne zasiadanie w Jury konkursu na najlepszy referat roku na Salonie Naukowym"

W kategorii pracownicy administracyjni:

 • mgr inż. Anna Maria Stec - za wyróżniajacą postawę, pracę i działalność na rzecz środowiska doktoranckiego UJ.
 • mgr Wioletta Szymańska „za działalność dla TDUJ znacząco wykraczającą poza służbowo wyznaczone obowiązki",
 • mgr Renata Gurtat - za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz Towarzystwa Doktorantów UJ oraz wielokrotną pomoc w prowadzeniu Biura TD UJ oraz wsparcie w szczególnie trudnych momentach.

W kategorii doktoranci:

 • mgr Michał Olszowski "za szczególny wkład i poświęcenie podczas pełnienia przez dwie kadencje funkcji Prezesa TDUJ oraz pomoc prawną udzielaną TDUJ i doktorantom",
 • mgr Rafał Damaziak "za szczególny wkład i poświęcenie podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Nauki i Badań oraz Zespołu ds. Dofinansowania Działalności Doktorantów",
 • mgr Dorota Kwapisz „za stworzenie  systemu pomocy materialnej dla doktorantów UJ oraz stałe wsparcie TDUJ w tym zakresie",
 • mgr Ewelina Dyląg „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TDUJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TDUJ",
 • mgr Dominik Kowalski „za zbudowanie samorządu doktorantów w UJ",
 • dr Michał Ochwat „za zbudowanie samorządu doktorantów w UJ",
 • dr Piotr Bajor „za szczególny wkład na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ oraz w reprezentowaniu środowiska doktorantów UJ na forum ogólnopolskim",
 • dr Janusz Górecki „za działalność na rzecz integracji środowiska doktorantów UJ poprzez organizację wyjazdów integracyjnych i Salonu Naukowo-Kulturalnego".
 • (dr n. med.) Paweł Chomiak  - za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz doktorantów Collegium Medicum, wieloletnie sprawowanie funkcji wiceprezesa Collegium Medicum (3 kadencje) oraz przewodniczenie Zespołowi i Komisji ds. Collegium Medicum oraz reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych na forum ogólnopolskim poprzez kilkuletnią działalność w Ogólnopolskim Porozumieniu Doktorantów Uczelni Medycznych oraz Komisji Uczelni Medycznych.
 • dr Jacek Lewicki – za godne, aktywne i skuteczne reprezentowanie interesów doktorantów w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, szczególnie przy tworzeniu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym  oraz sprawowanie funkcji Wiceprezesa TD UJ ds. Nauki i Badań odpowiedzialnego za Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów.
 • dr Tomasz Pugacewicz „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ"
 • dr Filip Gołębiowski "za szczególny wkład na rzecz TDUJ podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Konkursu"
 • dr Szymon Drobniak "za stworzenie i realizację strategii PR TD UJ"
 • dr Bartosz Szczurowski "za szczególny wkład na rzecz TDUJ w dzidzinie tworzenia i opiniowania aktów pranych, sprawowanie funkcji Przewodniczacego Komisji Prawnej oraz Komisji Rewizyjnej TDUJ"