Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

About us

Web Content Display Web Content Display

"Merit for TD UJ" awards

"Merit for TD UJ" awards

"Merit for TD UJ" is a unique distinction awarded to people particularly involved in the life of the PhD students' community. The title may be awarded to scientific and administrative workers or to doctoral students for their contribution to the development and well-being of the doctoral community at the Jagiellonian University, openness to PhD students' problems, substantive and technical support in the implementation of doctoral projects, and recognized activities within the structures of the TD UJ. The right to award the title of "Merit for TD UJ" lies within TD UJ Council at the request of one of its members. The decision is taken by a 3/4 majority of votes.

Special title

 • mgr Wioletta Pugacewicz -  "for her work for TD UJ, going significantly beyond official duties, extensive knowledge, passion and kind support for PhD students' initiatives."

Scientific workers

 • prof. Beata Tobiasz-Adamczyk - „za stałą przychylność środowisku doktorantów  Collegium Medicum oraz środowisku doktorantów całego UJ w czasie pełnienia obowiązków Prorektora UJ ds. dydaktyki w okresie od września 2009 r. do stycznia 2010 roku",
 • prof. Andrzej Mania  - „za stałą przychylność środowisku doktorantów UJ, w tym m.in. za pomoc przy wprowadzaniu instytucji obserwatora przy przyznawaniu stypendium doktoranckiego na UJ",
 • prof. dr hab. Piotr Petelenz - „za niezawodnie regularne uczestnictwo w spotkaniach Salonu Naukowego, służenie cenną radą dla referentów i opieką mentorską dla uczestników i organizatorów, jak również coroczne zasiadanie w Jury konkursu na najlepszy referat roku na Salonie Naukowym",
 • dr hab. Elżbieta Bilska-Wodecka, prof. UJ - "za szczególne wsparcie i zrozumienie doktorantów oraz życzliwość i sprawiedliwość",

 • prof. dr. hab. Stanisław Kistryn - "za wspieranie wydarzenia Salony Naukowe oraz dbałość o czynną obecność doktorantów w procesie umiędzynarodawiania nauki",

 • dr Monika Stawicka - "za stałą współpracę z Towarzystwem Doktorantów UJ, okazaną pomoc projektową i silne zaangażowanie w działania na rzecz doktorantów",

 • dr hab. Krzysztof Gwosdz, prof. UJ - "za propagowanie przyjacielskich relacji i przychylność środowisku doktorantów oraz wspieranie Salonów Naukowych TD UJ".

 • prof. dr hab. Armen Edigarian, Prorektor UJ ds. dydaktyki w latach 2016-2024 - "za ogromne zaangażowanie w sprawy doktorantów, gotowość do współpracy, otwartość na doktoranckie problemy i nieustającą życzliwość".

Administrative workers

 • mgr Wioletta Pugacewicz - „za działalność dla TD UJ znacząco wykraczającą poza służbowo wyznaczone obowiązki",
 • mgr Renata Gurtat - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TD UJ oraz wielokrotną pomoc w prowadzeniu Biura TD UJ oraz wsparcie w szczególnie trudnych momentach",
 • mgr inż. Anna Maria Stec - „za wyróżniajacą postawę, pracę i działalność na rzecz środowiska doktoranckiego UJ",
 • mgr Elżbieta Krąż - "za zdecydowanie wykraczającą poza zakres obowiązków pomoc doktorantom Wydziału Geografii i Geologii UJ",
 • mgr Małgorzata Wojciechowska - "za ogromne wsparcie doktorantów Instytutu Psychologii UJ i otwartość na ich problemy".

PhD Students

 • mgr Dorota Kwapisz - „za stworzenie  systemu pomocy materialnej dla doktorantów UJ oraz stałe wsparcie TD UJ w tym zakresie",
 • mgr Ewelina Dyląg-Pawłyszyn - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ",
 • mgr Dominik Kowalski - „za zbudowanie samorządu doktorantów w UJ",
 • dr Michał Ochwat - „za zbudowanie samorządu doktorantów w UJ",
 • dr hab. Piotr Bajor, prof. UJ - „za szczególny wkład na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ oraz w reprezentowaniu środowiska doktorantów UJ na forum ogólnopolskim",
 • dr Janusz Górecki - „za działalność na rzecz integracji środowiska doktorantów UJ poprzez organizację wyjazdów integracyjnych i Salonu Naukowo-Kulturalnego",
 • dr n. med. Paweł Chomiak - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz doktorantów Collegium Medicum, wieloletnie sprawowanie funkcji wiceprezesa Collegium Medicum (3 kadencje) oraz przewodniczenie Zespołowi i Komisji ds. Collegium Medicum oraz reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych na forum ogólnopolskim poprzez kilkuletnią działalność w Ogólnopolskim Porozumieniu Doktorantów Uczelni Medycznych oraz Komisji Uczelni Medycznych",
 • dr Jacek Lewicki - „za godne, aktywne i skuteczne reprezentowanie interesów doktorantów w Krajowej Reprezentacji Doktorantów, szczególnie przy tworzeniu nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym  oraz sprawowanie funkcji Wiceprezesa TD UJ ds. Nauki i Badań odpowiedzialnego za Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów",
 • dr Tomasz Pugacewicz - „za szczególny wkład i poświęcenie na rzecz TD UJ w czasie pełnienia funkcji Prezesa TD UJ",
 • dr Filip Gołębiowski - „za szczególny wkład na rzecz TD UJ podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Zespołu ds. Konkursu",
 • dr hab. Szymon Drobniak - „za stworzenie i realizację strategii PR TD UJ",
 • dr Bartosz Szczurowski - „za szczególny wkład na rzecz TD UJ w dzidzinie tworzenia i opiniowania aktów pranych, sprawowanie funkcji Przewodniczacego Komisji Prawnej oraz Komisji Rewizyjnej TD UJ".
 • mgr Michał Olszowski - „za szczególny wkład i poświęcenie podczas pełnienia przez dwie kadencje funkcji Prezesa TDUJ oraz pomoc prawną udzielaną TD UJ i doktorantom",
 • mgr Rafał Damaziak - „za szczególny wkład i poświęcenie podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Nauki i Badań oraz Zespołu ds. Dofinansowania Działalności Doktorantów".
Download files
pdf
Rules for awarding "Merit for TD UJ" title (in Polish)
Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej