Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK

Towarzystwo Doktorantów UJ nagrodzone w konkursie PRODOK

Zakończyła się 13. edycja konkursu PRODOK 2020 na najbardziej prodoktorancką uczelnię. Podczas gali finałowej, która odbyła się zdalnie, Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (TD UJ) otrzymało nagrodę dla najlepszego samorządu doktorantów w Polsce.

roczystość ogłoszenia wyników odbyła się podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich", która odbyła się w formule online w dniach 20-22 listopada. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską i/lub studia (doktoranckie) w Polsce, które stwarzają najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

W tegorocznej edycji konkursu za najbardziej prodoktorancki podmiot w Polsce uznano Politechnikę Śląską, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Politechnikę Wrocławską. W kategorii najlepszy samorząd doktorantów zwyciężyło Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Uczelnie powołane są do roli instytucji poszukiwania prawdy i obrony wartości. Nie możemy milczeć, widząc i słysząc, jak prawdy są naginane i łamane, wartości deformowane a znaczenie słów przeinaczane. Za ideą dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego Plus ratio quam vis stoi przekonanie, że zapobieganie rozprzestrzenianiu się nienawiści i obojętności jest naszym wspólnym obowiązkiem. W naszej społeczności nie ma miejsca na rozbudzenie, rozpowszechnianie lub usprawiedliwianie dyskryminacji i przemocy wobec konkretnych osób, grup osób czy przedstawicieli mniejszości - mówił podczas gali prezes TD UJ Paweł Kupis.

Konkurs zorganizowała Krajowa Reprezentacja Doktorantów przy wsparciu: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezesa Polskiej Akademii Nauk oraz rektora Politechniki Warszawskiej.