Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działania TD UJ w sprawie wygaszania studiów doktoranckich

Działania TD UJ w sprawie wygaszania studiów doktoranckich

Informujemy, że w związku z licznymi wiadomościami Doktorantek i Doktorantów studiów doktoranckich, Towarzystwo Doktorantów UJ podjęło działania zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości związanych z procedowaniem rozpraw doktorskich.

Problemy zgłaszane przez Doktorantów i Doktorantki były tematem spotkań Prezesa TD UJ Macieja Wcisło z Prorektorem UJ ds. dydaktyki, prof. dr. hab. Armenem Edigarianem, a także z Jego Magnificencją Rektorem UJ, prof. dr. hab. Jackiem Popielem. Ponadto Prezes TD UJ zorganizował dyskusję na ten temat w czasie posiedzenia Rady TD UJ w dniu 25 kwietnia br.

 

W dniu 16 maja br. Prezes TD UJ Maciej Wcisło wystosował list do Jego Magnificencji Rektora UJ, prof. dr. hab. Jacka Popiela, w którym zawnioskował „o weryfikację dotychczasowych działań podjętych przez Uniwersytet Jagielloński w związku z planowanym wygaszeniem studiów doktoranckich”. W liście przedstawione zostały główne wątpliwości Doktorantów i Doktorantek dotyczące procedowania rozpraw doktorskich, takie jak: niejasne kompetencje Rad Dyscyplin w zakresie wyznaczania terminów składania rozpraw doktorskich, zbyt późne informowanie o wyznaczonych terminach. Jednocześnie zwrócono uwagę, że przyjęte przez Rady Dyscyplin odmienne terminy procedowania rozpraw doktorskich nie dają Doktorantom i Doktorantkom równych szans w zakresie finalizacji przewodów doktorskich. W konkluzji listu Prezes TD UJ Maciej Wcisło  zaproponował następujące rozwiązania: „transparentne określenie terminów i obowiązujących procedur, a  także określenie zasad umożliwiających umorzenie ewentualnych kosztów. Jednocześnie za wskazane uważamy (w miarę możliwości) ujednolicenie terminów składania rozpraw doktorskich w całym Uniwersytecie, a także zwiększenie częstotliwości posiedzeń Rad Dyscyplin do końca roku 2023 w celu efektywniejszego procedowania spraw Doktorantów i Doktorantek”.

 

Z kolei w liście wystosowanym przez Prezesa TD UJ Macieja Wcisło do Jego Magnificencji Rektora UJ, prof. dr. hab. Jacka Popiela w dniu 22 maja br. przedstawione zostały wątpliwości Doktorantów i Doktorantek dotyczące podstaw prawnych nakładania przez Uniwersytet Jagielloński opłat za procedowanie rozpraw doktorskich w sytuacji nieposiadania statusu doktoranta. Maciej Wcisło zwrócił się z prośbą o przedstawienie obowiązujących w tym zakresie przepisów, informując jednocześnie Jego Magnificencję Rektora UJ, że tematem opłat za postępowania na Uniwersytecie w Białymstoku zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich.

 

Prezes TD UJ Maciej Wcisło otrzymał ustne zapewnienie od Władz Uniwersytetu, że wszystkie wątpliwości zgłaszane przez społeczność doktorancką zostaną zbadane. W przypadku otrzymania oficjalnej odpowiedzi na podniesione przez Prezesa TD UJ kwestie, zostanie ona zamieszczona na stronie internetowej TD UJ.

 

Jednocześnie należy zaznaczyć, że 18 maja br. na stronie internetowej Sejmu RP został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, ustawy o instytutach badawczych, ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przewidujący wydłużenie okresu finalizacji przewodów doktorskich do dnia 31 grudnia 2024 roku.