Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wytyczne dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Wytyczne dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dla uczestników studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020.

Uczestnicy studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą aktualnie być zaliczeni do jednej z 2 grup:

 

- GRUPA 1 - Uczestnik studiów doktoranckich, który otworzył przewód doktorski przed 30.04.2019 r. („stare zasady” – na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.). ) i który posiada status doktoranta.

Ostatni możliwy termin nadania stopnia dla tej grupy (rozumiany jako podjęcie przez Radę Dyscypliny stosownej uchwały po pozytywnej obronie pracy) to 31.12.2023* r. W przypadku tej grupy, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 z późn. zm.) tj. art. 179 ust. 4 pkt 2 („4. Prowadzone w pierwszej instancji: (…) 2) przewody doktorskie niezakończone do dnia 31 grudnia 2023 r. – (…) zamyka się.”)

*UWAGA! W Senacie RP obecnie jest złożony projekt zmian w ustawie dot. przedłużenia terminu w zakresie przewodów doktorskich do dnia 31 grudnia 2024 r. (Sejm już uchwalił zmianę, ustawa została przesłana teraz do Senatu).

Należy pamiętać, że przed nadaniem stopnia (uchwała Rady Dyscypliny), musi zakończyć się procedura wymagająca m.in. uzyskania recenzji, wyznaczenia terminu egzaminów oraz obrony oraz przeprowadzenia obrony. W związku z tym Rady Dyscyplin podjęły decyzję o wyznaczeniu terminu na złożenie ostatecznej wersji rozprawy, aby umożliwić realizację kolejnych etapów procedury nadania stopnia przed 31. grudnia 2023 r. Doktoranci tej grupy chcąc utrzymać status doktoranta powinni (o ile mają jeszcze taką możliwość regulaminową) złożyć wniosek o przedłużenie studiów w roku akademickim 2023/2024 (maksymalnie do dnia 31.12.2023 r. – do tego czasu, zgodnie z nadal obowiązującymi przepisami, będą trwały studia doktoranckie).

Utrzymując status doktoranta, uczestnik studiów zachowuje prawa doktoranta i m.in. może starać się o stypendia. Możliwość otrzymywania stypendiów jest uwarunkowana posiadaniem statusu uczestnika studiów doktoranckich, stąd też w związku z ich wygaszeniem z dniem 31.12.2023 r., przyznane stypendium nie będzie mogło być wypłacane po tej dacie.

 

- GRUPA 2 - Uczestnik studiów doktoranckich, który wszczął postępowanie o nadanie stopnia doktora po 30.09.2019 r. („nowe zasady” prowadzone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 742 z późn. zm.) oraz Uchwały Senatu UJ nr 51/V/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie: Procedury postępowań w sprawie nadawania stopni naukowych na Uniwersytecie Jagiellońskim).

Po zastosowaniu zmian w regulaminie studiów doktoranckich, obowiązkiem doktoranta jest złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów nie później niż do końca 7 semestru studiów. Złożenie tego wniosku wszczyna postępowanie o nadanie stopnia doktora.

Doktorant, który zamierza wszcząć (lub już to zrobił) postępowanie na „nowych zasadach” powinien, wraz ze sprawozdaniem lub uzupełnieniem sprawozdania, złożyć wniosek do Kierownika studiów z prośbą o przedłużenieokresu odbywania studiów na zasadach określonych w regulaminie studiów doktoranckich a jeżeli już takie wykorzystał, to pozostaje mu jedynie tak rozplanować pracę nad doktoratem żeby do 31.12.2023 r. złożyć rozprawę. Po tym terminie będzie ponosił koszty postępowania.

Należy dodać, że brak złożenia rozprawy w tym terminie nie będzie skutkował umorzeniem postępowania a jedynie może skutkować koniecznością uiszczenia opłaty za przeprowadzenie postępowania. Należy pamiętać, że w związku z wygaszeniem studiów doktoranckich z dniem 31.12.2023, nie można udzielić przedłużenia trwającego dłużej niż do 31.12.2023 r. , niezależnie od tego czy uczestnik studiów doktoranckich byłby uprawniony do złożenia wniosku o przedłużenie na dłuższy okres.

Wyłącznie doktoranci z cyklu studiów, który rozpoczął się w roku akademickim 2018/2019 mają wydłużony termin na przygotowanie pracy i złożenie wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnych i komisji doktorskiej do dnia 31.12.2024 r. Złożenie wniosku w tym terminie uprawnia ich do przeprowadzenia postępowania bez ponoszenia kosztów postępowania.

Po ww. terminach doktorant, chcąc dalej przeprowadzać postępowanie będzie musiał ponieść jego koszty. W kwestii uczestników studiów doktoranckich, którzy zakończyli już kształcenie na studiach i mają obecnie status absolwenta: Doktorant mający otwarty przewód doktorski i będący osobą, która rozpoczęła studia doktoranckie przed 2019/2020 powinien dokończyć procedurę nadania poprzez przechodzenie przez kolejne jej etapy, aż do uzyskania stopnia doktora nadanego przez Radę dyscypliny (najpóźniej do 31.12.2023 r. *).