Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Frequently Asked Questions

Web Content Display Web Content Display

Najczęściej zadawane pytania

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w poszczególnych kategoriach można znaleźć w poniższych wątkach rozwijalnych:

1. Czym jest TD UJ?

Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest samorządem doktoranckim, reprezentującym interesy ogółu doktorantów Uniwersytetu.

2. Dlaczego nosimy nazwę "Towarzystwo Doktorantów"?

Według informacji przekazywanych przez byłych prezesów, nazwa ta wynika z nawiązania czy wyodrębnienia się spośród Towarzystwa Asystentów UJ, organizacji o galicyjskim rodowodzie. Sprawa ta jednak wymaga pogłębionych analiz dostępnych dokumentów oraz głębszego sięgnięcia w naszą historię, co mamy nadzieję w przyszłości uczynić :) Z dostępnych nam informacji jesteśmy jedynym samorządem doktoranckim w Polsce, który nie nazywa się po prostu "Samorząd Doktorantów". Jesteśmy z tego dumni i staramy się budować na tym swoją tożsamość.

3. Kto tworzy aktualne władze TD UJ?

Najważniejszą funkcję w TD UJ pełni Prezes Maciej Wcisło. Stoi on na czele Zarządu, który (prócz niego) tworzą Wiceprezesi Adam R. Parol i Jan Tułowiecki oraz Sekretarz Katarzyna Wrona. Organem uchwałodawczym jest Rada TD UJ, w której zasiada 12 osób. Na szczeblu Szkół Doktorskich funkcjonują kilkuosobowe Rady Doktorantów Szkół Doktorskich. Szczegółowe informacje o osobach zasiadających we władzach TD UJ dostępne są pod linkiem: https://doktoranci.uj.edu.pl/wladze.

4. Jak mogę załatwić sprawę administracyjną w biurze TD UJ?

Biuro Towarzystwa Doktorantów zasadniczo jest czynne w takich samych godzinach, jak cała administracja uczelniana. Sprawę w biurze można załatwić osobiście, telefonicznie lub mailowo. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/kontakt.

5. Jakie jest umocowanie TD UJ w strukturze UJ?

Towarzystwo Doktorantów UJ jako samorząd doktorancki posiada silne umocowanie w ustawie o szkolnictwie wyższym oraz statucie UJ. Stanowi ono wyłączną reprezentację społeczności doktoranckiej Uniwersytetu oraz ma prawo delegowania swoich przedstawicieli do najważniejszych organów Uczelni.

6. Czy TD UJ dotyczy także Collegium Medicum (SDNMiNoZ)?

W TD UJ nie ma żadnego znaczenia którą Szkołę Doktorską czy Wydział reprezentujesz. Działamy na rzecz całej społeczności doktoranciej UJ w sposób jednolity. Nie chcemy tworzyć niepotrzebnych podziałów.

7. Czy TD UJ to to samo, co Towarzystwo Asytentów?

Towarzystwo Doktorantów UJ jest samorządem doktoranckim umocowanym w ustawie oraz statucie uczelni, z kolei Towarzystwo Asystentów jest stowarzyszeniem działającym przy Uniwersytecie, które za swój cel obrało reprezentowanie młodych pracowników nauki. Warto dodać, że Towarzystwo Asystenów było chronologicznie pierwsze. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoby działające w Towarzystwie Doktorantów po uzyskaniu stopnia doktora i zatrudnienia na Uniwersytecie kontynuowały swoją działalność na rzecz wspólnoty Uczelni w ramach Towarzystwa Asystentów :) Więcej o Towarzystwie Asystentów: https://towarzystwo-asystentow.uj.edu.pl/zakres-dzialan-ta-uj.

8. Gdzie dowiem się więcej na temat TD UJ?

Głównym źródłem informacji o TD UJ jest nasza strona internetowa. W jej obrębie znajdują się zakładki tematyczne, które ułatwiają wyszukiwanie treści. Ponadto, pozostajemy do dyspozycji i jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania: osobiście (w Biurze TD UJ), mailowo (doktoranci@uj.edu.pl) lub na Facebooku (https://www.facebook.com/towarzystwodoktorantow). W przypadku wątpliwości, do jakiej osoby lub organu TD UJ należy zwrócić się w konkretnej sprawie, serdecznie zapraszamy do zakładki FAQ "Z kim kontaktować się w sprawie...?"

1. Czy TD UJ relizuje własną działalność naukową?

TD UJ skupia się głównie na reprezentowaniu interesów doktorantów oraz organizowaniu działań związanych z ich życiem naukowym i społecznym.  Jako organizacja nie prowadzi typowej działalności naukowej poprzez którą rozumiane jest przeprowadzanie badań czy publikowania prac naukowych. Jeśli chodzi o realizację badań naukowych przez doktorantów zrzeszonych w TD UJ, to z reguły są one prowadzone w ramach ich indywidualnych projektów badawczych pod opieką promotorów. Natomiast TD UJ angażuje się w szeroko rozumianą popularyzację nauki poprzez organizację chociażby Salonów Naukowych oraz na inne sposoby.

2. Czy TD UJ wspiera finansowo działalność naukową doktorantów?

Towarzystwo Doktorantów robi to poprzez Konkurs na Dofinansowanie Działalności Doktorantów (cztery edycje w ciągu roku). Wsparcie można uzyskać na: wyjazd krajowy w celu udziału w konferencji albo szkole letniej bądź zimowej, wyjazd międzynarodowy w celu udziału w konferencji albo szkole letniej bądź zimowej, organizację konferencji, wydanie monografii, refundację kosztów korekty językowej artykułu, udział w konferencji online. Więcej informacji: https://doktoranci.uj.edu.pl/o-konkursie.

3. Czy TD UJ integruje towarzysko społeczność doktorancką na UJ?

Oczywiście! W ramach TD UJ działa Komisja Kultury, która odpowiada za koordynowanie wydarzeń kulturalnych i integracyjnych. W ciągu roku akademickiego organizujemy bezpłatne wydarzenia dla społeczności doktoranckiej, takie jak: wyjścia grupowe na spektakle i koncerty, zwiedzanie z przewodnikiem krakowskich muzeów oraz wystaw czasowych, spacery tematyczne po mieście i okolicach (TlenUJ), imprezy i wyjazdy integracyjne dla środowiska doktorantów UJ, zajęcia sportowe, pokazy filmowe (Doktorancki Klub Filmowy). Informacje o bieżących wydarzeniach rozsyłane są co tydzień za pośrednictwem Newslettera TD UJ, jak również publikowane na stronie internetowej w zakładkach Aktualności wydarzeń i Kalendarz wydarzeń.

4. Czy TD UJ oferuje wsparcie socjalne doktorantom?

W aktualnych realiach TD UJ odpowiada przede wszystkim za przydział miejsc w Domu Doktoranta w tej sferze funkcjonowania uczelni.

5. Czy TD UJ prowadzi działania popularyzujące naukę i osiągnięcia doktorantów UJ?

W Towarzystwie Doktorantów UJ działa Zespół ds. Naukowych, który zajmuje sie popularyzacją nauki oraz osiągnięć doktorantów. Stałym wydarzeniem są "Studencko-Doktoranckie Salony Naukowe" organizowane we współpracy z RKN UJ. W roku akademickim mamy 3 Salony Miesiąca, Salon Końcoworoczny oraz Edycje Specjalne w języku angielskim. Więcej informacji na stronie: http://salonynaukowe.uj.edu.pl/ Ponadto we współpracy z All in UJ organizujemy dyskusje doktorantów na różne tematy. Jeśli jesteście chętni do udziału to czytajcie uważnie newsletter, gdyż tam informujemy o otwarciu naboru. Zachęcamy również wszystkich doktorantów do zgłaszania swoich osiągnięć. Z wielką chęcią poinformujemy całą społeczność akademicką o Waszych sukcesach.

6. Czy TD UJ prowadzi wsparcie bądź udziela konsultacji prawnych doktorantom w sytuacjach niejasnych i problemowych?

Udzielaniem konsultacji prawnych i pomocą w interpretowaniu przepisów prawa dotyczących spraw doktoranckich zajmuje się w TD UJ Zespół ds. Prawnych (https://doktoranci.uj.edu.pl/zespol-prawny). Jeśli natomiast zachodzi potrzeba mediacji między doktorantem a innym członkiem społeczności UJ (promotorem, dyrektorem Szkoły Doktorskiej, itp.), w kwestiach walki z dyskryminacją, niesprawiedliwym traktowaniem i mową nienawiści lub w przypadku trudności w dochodzeniu swoich praw, zalecamy zwrócenie się do Biura Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich (https://ombuds.uj.edu.pl/kontakt).

7. Czy TD UJ ma coś wspólnego ze standardowymi jednostkami organizacyjnymi na uczelni, takimi jaki Wydziały czy Instytuty?

Towarzystwo Doktorantów UJ jest wspólne dla wszystkich doktorantów Uniwersytetu, niezależnie od ich afiliacji wydziałowej czy instytutowej. Warto pamiętać, że doktoranci mają prawo wyboru swoich przedstawicieli do Rad Wydziałów oraz Rad Instytutów.

8. Czy TD UJ ma swoich przedstawicieli w różnych organach uczelnianych?

Tak, przedstawiciele doktorantów zasiadają we wszystkich istotnych organach uczelnianych - m.in. w radach (np. Instytutów, Wydziałów), Komisjach, Senacie. Pełną listę organów, w których działają przedstawiciele TD UJ, znajdziesz na stronie https://doktoranci.uj.edu.pl/przedstawiciele-w-komisjach-uj.

9. Czy TD UJ ma wpływ na wybór władz UJ, szkół doktorskich, itp. ...?

TD UJ ma istotny wpływ na wybór różnych władz UJ oraz szkół doktorskich poprzez takie działania, jak reprezentacja doktorantów w różnych organach decydujących o wyborach władz, konsultacje z kandydatami, jak również sam udział w głosowaniach.

10. Czy TD UJ współpracuje z innymi organizacjami doktoranckimi?

Przedstawiciele doktorantów z UJ partycypują w takich ponaduczelnianych organach jak Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD), Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych (DFUM), Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich (DFUP) czy Porozumienie Doktorantów Uczelni Krakowa (PDUK). TD UJ jest otwarty na wspołpracę organizacyjną czy naukową z doktorantami innych uczelni - czy to w sposób formalny, czy nieformalny. Od 2023 roku funkcjonuje częściowo sformalizowana współpraca między samorządami doktoranckimi na UJ i UMCS.

11. Czy TD UJ współpracuje z organizacjami studenckimi i naukowymi?

TD UJ realizuje wspólne przedsięwzięcia z Radą Kół Naukowych (RKN) UJ (Salon Naukowy). Doraźnie prowadzone są również aktywności z Samorządem Studentów UJ (SSUJ) czy studenckimi Kołami Naukowymi na UJ (m.in. Koło Naukowe MISH).

12. Czym jest patronat Prezesa TD UJ? Jak go uzyskać?

Patronat Prezesa TD UJ to możliwość uzyskania formalnej promocji i poparcia ze strony TD UJ dla wydarzenia naukowego, popularnonaukowego, kulturalnego, społecznego lub innego organizowanego przez doktorantów lub dla doktorantów. Zaaplikowanie o Patronat Prezesa TD UJ uprawnia organizatorów wydarzenia do posługiwania się emblemetami TD UJ, zaproszenia członka Rady lub Zarządu na wydarzenie w charakterze uczestnika czynnego lub biernego, ubiegania się o gadżety z logo TD UJ i umożliwia aktywne promowanie wydarzenia poprzez kanały promocyjne TD UJ. Zgłaszanie wydarzeń do objęcia patronatem odbywa się w trybie ciągłym poprzez specjalny formularz dostępny na stronie internetowej (https://doktoranci.uj.edu.pl/jak-uzyskac-patronat-).

13. Czy prócz samorządu istnieją również Koła Naukowe dla doktorantów?

Na UJ nie funkcjonują Koła Naukowe dla doktorantów. Zgodne z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, doktoranci nie mają prawa formalnie należeć również do studenckich Kół Naukowych.

1. Kto może angażować się w działalność w TD UJ?

Działalność TD UJ jest otwarta dla wszystkich osób posiadających status doktoranta na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

2. Jak brać udział w wydarzeniach TD UJ?

Na wiele z nich wystarczy przyjść! Jeśli z jakichś powodów liczba uczestników jest ograniczona, należy wcześniej wypełnić formularz zgłoszeniowy. Można je znaleźć w naszym Newsletterze, na wydarzeniach na Facebooku, a także na naszej stronie internetowej.

3. Jak dołączyć do aktywności w Komisji/Zespole?

Wystarczą dobre chęci i kontakt z nami -  najprościej napisać maila na doktoranci@uj.edu.pl lub wiadomość na social mediach (fb: Towarzystwo Doktorantów UJ, instagram: @doktoranci.tduj). Przekierujemy do konkretnej Komisji/Zespołu, a następnie po krótkiej rozmowie staniesz się członkiem/członkinią Zespołu i będziesz mógł/mogła aktywnie działać. Na naszej stronie internetowej podane są również namiary na kontakt z konkretnymi Komisjami czy Zespołami.

4. Jak dołączyć do organu, w którym doktoranci UJ mają możliwość posiadania swojego przedstawiciela

Prosimy o kontakt pod adresem doktoranci@uj.edu.pl lub wiadomość na social mediach (fb: Towarzystwo Doktorantów UJ, instagram: @doktoranci.tduj).

5. Jak znaleźć się we władzach TD UJ?

Rada TD UJ jest wybierana w drodze głosowania spośród kandydatów zgłoszonych na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu i prawo kandydowania przysługuje wszystkim doktorantom. Wybory odbywają się w ostatnim miesiącu rocznej kadencji Rady, czyli w grudniu każdego roku. Spośród swoich członków Rada wybiera następnie Zarząd TD UJ.

6. Czy ma znaczenie, którą Szkołę Doktorską reprezentuję?

Nie ma to żadnego znaczenia, czynne i bierne uczestnictwo w aktywnościach TD UJ stwarza takie same możliwości niezależnie od Szkoły Doktorskiej. Przynaleźność do Szkoły Doktorskiej ogranicza jedynie wybieralność do pewnych organów TD UJ, kiedy jest to uzależnione właśnie od tego.

7. Czy dla zaangażowanych członków TD UJ przewidziane są benefity?

Tak! Aktywne członkowstwo w TD UJ to nie tylko szereg korzyści osobistych (rozwijanie zdolności współpracy i organizacji, rozwój kompetencji zarządczych, walor integracyjny), ale również wymierne benefity. Najważniejsze z nich to:

1) program szkoleń wewnętrznych, ukierunkowany na pomoc w rozwijaniu kompetencji i zdolności członków TD UJ. Dzięki uczestnictwu w szkoleniach,  doktoranci mogą uzyskać prestiżowe certyfikaty o wysokiej wadze na rynku pracy;

2) polityka pierwszeństwa wejścia na wydarzenia dla Członków Rady, Przewodniczących Komisji i Zespołów oraz innych ważnych działaczy TD UJ, która umożliwia dostanie się na niektóre wydarzenia organizowane przez Komisję Kultury poza kolejnością (nie wiecej niż 5 osób);

3) coroczny kilkudniowy wyjazd integracyjny (przynajmniej jeden) przeznaczony dla Członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Nieocenioną korzyścią aktywnej działalności jest też satysfakcja z wykonywanej pracy i świadomość robienia czegoś dobrego dla społeczności doktoranckiej na UJ.

8. Nie jestem doktorantem na UJ - co mogę zrobić dla/z TD UJ?

Serdecznie zapraszamy studentów UJ oraz doktorantów innych uczelni do nawiązywania współpracy i organizacji wspólnych przedsięwzięć. TD UJ jest również otwarty na kontakt z partnerami zewnętrznymi w zakresie aktywności naukowej, popularnonaukowej, kulturalnej, szkoleniowej i promocyjnej.

1. …zaangażowania się w aktywność w Komisji/Zespole?

Prosimy o kontakt na doktoranci@uj.edu.pl bądź z aktualnym Przewodniczącym danej Komisji lub Zespołu (odpowiednie zakładki na stronie internetowej).

2. …kandydowania do władz TD UJ?

Prosimy o kontakt z Komisją Wyborczą: (w trakcie tworzenia).

3. …zgłoszenia swojej kandydatury do pełnienia funkcji w organie uczelnianym z ramienia doktorantów UJ?

Prosimy o maila na doktoranci@uj.edu.pl bądź o kontakt z aktualnym Przewodniczącym Zespołu ds. Przedstawicieli (https://doktoranci.uj.edu.pl/przedstawiciele-doktorantow).

4. …uzupełnienia doktoranckiego wakatu w Radzie danego organu na UJ?

Prosimy o maila na doktoranci@uj.edu.pl bądź o kontakt z aktualnym Przewodniczącym Zespołu ds. Przedstawicieli (https://doktoranci.uj.edu.pl/przedstawiciele-doktorantow), ewentualnie z Przewodniczącym danej Rady.

5. …konkursu na dofinansowanie działalności doktorantów?

Poprzez mail Zespołu Konkursowego: konkurs.tduj@uj.edu.pl albo z którymś z członków Zespołu (aktualny skład dostępny na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/zespol-konkursowy).

6. …rozliczenia dofinansowania ze środków TD UJ?

Z pracownikami Biura TD UJ (doktoranci@uj.edu.pl), a w przypadku wyjazdów zagranicznych również z pracownikami Działu Współpracy Międzynarodowej albo Zespołu ds. Obsługi Wyjazdów Służbowych Collegium Medicum. Informacje dotyczące rozliczania środków pozyskanych w ramach dofinansowania z TD UJ dostępne są na stronie: https://doktoranci.uj.edu.pl/rozliczanie.

7. …zgłoszenia problemu z promotorem/kadrą/administracją uczelnianą?

Zalecamy zwrócenie się do Biura Rzeczniczki Praw i Wartości Akademickich (https://ombuds.uj.edu.pl/kontakt). W sprawach bezpośrednio związanych z TD UJ prosimy o kontakt z Zarządem lub Radą TD UJ.

8. …kontultacji prawnej w kwestii doktoranckiej?

Udzielaniem konsultacji prawnych i pomocą w interpretowaniu przepisów prawa dotyczących spraw doktoranckich zajmuje się w TD UJ Zespół ds. Prawnych (https://doktoranci.uj.edu.pl/zespol-prawny). Najważniejsze i najbardziej umocowane w polskim prawie działania w tym zakresie prowadzi Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD), z którą zachęcamy do kontaktowania się w najpoważniejszych kwestiach.

9. …publikacji w Monografiach TD UJ?

Nabory do Monografii TD UJ ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie Towarzystwa Doktorantów UJ w zakładce Monografie (https://doktoranci.uj.edu.pl/o-monografii), a zgłoszenia proponowanych tekstów należy kierować na adres mailowy: monografie.tduj@uj.edu.pl.

10. …programu kształcenia w Szkole Doktorskiej?

Prosimy o sprawdzenie zakładki Programy kształcenia oraz kontakt z sekretariatem danej szkoły doktorskiej i/lub kierownikiem danego programu kształcenia bądź z Radą Doktorantów danej szkoły doktorskiej: https://human.phd.uj.edu.pl/o-nas/rada-doktorantow, https://social-sciences.phd.uj.edu.pl/towarzystwo-doktorantow-sdns-uj, https://society.science.phd.uj.edu.pl/.

11. …partycypacji w ponaduczelnianych zrzeszeniach doktorantów?

Prosimy o kontakt z aktualnym Sekretarzem Zarządu: https://doktoranci.uj.edu.pl/wladze.

12. ...postulatu zmian bądź usprawnienia działalności TD UJ?

Prosimy o maila na doktoranci@uj.edu.pl bądź kontakt z aktualnym Przewodniczącym Komisji ds. Organizacyjnych: jan.tulowiecki@doctoral.uj.edu.pl.

13. …zapytania o kwestię doktorancką, na którą nie znalazłem nigdzie odpowiedzi?

Sprawy administracyjne: Biuro TD UJ - Czapskich 4/14 lub doktoranci@uj.edu.pl; Pozostałe kwestie: Zespół ds. Informacji i Promocji - promocja.tduj@uj.edu.pl.

1. Jak przebiega rekrutacja na doktorat na UJ?

W celu rekrutacji konieczne jest stworzenie konta w Systemie Internetowej Rekuracji Kandydatów UJ (https://irk.uj.edu.pl/pl/). Po uzupełnieniu wymaganych danych osobowych i przebiegu kształcenia, dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego. W zależności od Szkoły Doktorskiej i Programu Kształcenia, warunki i progi przyjęć mogą być różne. Będziesz musiał/a przygotować opis swojego projektu na dostępnym w systemie formularzu, fragment przykładowego tekstu naukowego Twojego autorstwa i opinię opiekuna naukowego. Niektóre szkoły doktorskie wymagają również załączenia CV naukowego. Po zakwalifikowaniu do drugiego etapu, weźmiesz udział w rozmowie kwalifikacyjnej. Następnie pozostaje Ci czekać na wyniki rekrutacji. Znajdziesz je w systemie IRK na liście rankingowej ("zakwalifikowany", "lista rezerwowa", "niezakwalifikowany"). Jeśli Twój status to "zakwalifikowany", ostatnim krokiem będzie dokonanie wpisu do Szkoły Doktorskiej. Szczegółowe warunki i harmonogram rekrutacji ustala każda ze Szkół Doktorskich, dlatego dalszych informacji szukaj w zakładce "Rekrutacja" na stronie interesującej Cię szkoły doktorskiej albo bezpośrednio w systemie IRK.

2. Ile lat trwa kształcenie na doktoracie?

Kształcenie w Szkołach Doktorskich  UJ trwa 8 semestrów (4 lata) i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

3. Ilu jest doktorantów na UJ?

Na dzień 31.12.2023: 1520 [link do statystyki].

4. Czy doktorant ma status studenta? Czy doktorat to studia?

Odsyłamy do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W razie wątpliwości można się skontaktować z Rzecznikiem Praw Doktoranta działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów, mgr Wojciechem Kiełbasińskim.

5. Ile wynosi stypendium doktoranckie na UJ?

Wysokość stypendium doktoranckiego jest wyrażone jako procent minimalnej pensji profesora (MPP) i zależy od tego, czy doktorant jest już po ocenie śródokresowej. Przed oceną wynosi ono 37% MPP (aktualnie 3 466,90 zł brutto), zaś po ocenie 57% MPP (aktualnie 5 340,90 zł brutto). Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może wnioskować o zwiększenie stypendium o 30%.

6. Czy każdy otrzymuje stypendium doktoranckie?

Zgodnie z art. 209 ust. 1 - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stypendium doktoranckie otrzymuje z mocy ustawy co do zasady każdy doktorant nieposiadający stopnia doktora. Stypendium doktoranckie nie przysługuje doktorantowi, którego kształcenie w szkole doktorskiej wiąże się z obowiązkiem zatrudnienia w podmiocie prowadzącym Szkołę Doktorską (oba warunki muszą być spełnione):
1) na podstawie umowy o pracę;
2) z wynagrodzeniem, którego wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia profesora.
Łączny okres pobierania stypendium doktoranckiego w szkołach doktorskich nie może przekroczyć 4 lat.

7. Czy każdy doktorant ma prawo do ubezpieczenia?

1) Ubezpieczenie społeczne ZUS - tak. Każdy doktorant z z PL/UE/EFTA, który nie ma innych praw do ubezpieczenia (związanego z zatrudnieniem/ działalnością gospodarczą/ ubezpieczeniem przez rodzinę/małżonka/opiekuna) oraz otrzymujacy stypendium doktoranckie jest zgłaszany do ZUS przez UJ (składki są opłacane przez państwo). Doktorant, który nie otrzymuje już stypendium doktoranckiego, a ukończył 26 r.ż., może zgłosić się do UJ z wnioskiem o objęcie ubezpieczeniem. Doktorant, który ukończył kształcenie w SD, a zgłaszała go Uczelnia, jest objęty ubezpieczeniem jeszcze przez okres 4 miesięcy po zakończeniu kształcenia w Szkole Doktorskiej (tj. złożenia rozprawy doktorskiej). Wszelkie informacje i aktualne zmiany dostępne są pod adresem: https://science.phd.uj.edu.pl/insurance.  Zgłoszenie do ubezpieczenia ZUS:  https://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/ubezpieczenia.

2) Ubezpieczenie NWW - Doktoranci CM UJ są objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych realizowanych zgodnie z programem studiów na terenie Uczelni jak i poza nią, szczegóły tutaj: https://szkoladoktorska.cm-uj.krakow.pl/pl/dla-doktorantow/ubezbieczenie/ubezpieczenie/. Pozostali Doktoranci - Uczelnia nie opłaca takiego ubezpieczenia, jednak możesz wykupić sobie takie ubezpieczenie prywatnie u dowolnego ubezpieczyciela lub skorzystać oferty wynegocjowanej przez Samorząd Studentów UJ - https://samorzad.uj.edu.pl/ubezpieczenia/.

8. Jakie świadczenia socjalne przysługują doktorantom na UJ?

1) Stypendium socjalne: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/doktoranci/stypendium-socjalne,
2) Ubezpieczenie zdrowotne: https://studiuje.uj.edu.pl/doktoranci/ubezpieczenia,
3) Zapomoga w przejściowo trudnej sytuacji życiowej: https://stypendia.uj.edu.pl/pomoc-materialna/doktoranci/zapomoga,
4) Karty Multi Sport oraz Medicover Sport,
5) Miejsca w Domu Doktoranta.

9. Jak mogę zaaplikować o miejsce w Domu Doktoranta?

Należy złożyć wniosek do Zespołu ds. Socjalno-Bytowych poprzez mail kpm-doktoranci@uj.edu.pl. Można również skontaktować się z członkami Zespołu, których lista znajduje się na https://doktoranci.uj.edu.pl/zespol-socjalno-bytowy.

10. Jak mogę zaaplikować o kartę Multisport lub Medicover Sport?

Karty Multisport Plus są dostępne dla doktorantów SDNŚiP, SDNS i SDNH. Można o nie aplikować w sekretariatach Szkół Doktorskich, składając odpowiednie dokumenty. Mesięczny koszt karty to 36 zł, które jest odejmowane od stypendium. Szczegółów należy szukać na stronach internetowych Szkół Doktorskich.

Doktoranci UJ mają też możliwość przystąpienia do programu Medicover Sport - niezależnie od przynależności do Szkoły Doktorskiej. Aby wykupić pakiet, należy zarejestrować się na stronie internetowej https://medicoversport.pl/pakiety/doktoranciuj i podać kod dostępu: doktoranciujMS2024. Istnieje też możliwość wykupienia karnetu Medicover Sport dla osoby towarzyszącej.

11. Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o rekrutacji i kształceniu na doktoracie?

Jeśli jesteś zainteresowany/a kształceniem doktoranckim na Uniwersytecie Jagiellońskim, możesz znaleźć szczegółowe informacje na temat rekrutacji i kształcenia na doktoracie na oficjalnej stronie internetowej Uczelni (https://rekrutacja.uj.edu.pl/szkoly-doktorskie). UJ udostępnia obszerną bazę informacji dotyczących programów doktoranckich, wymagań rekrutacyjnych oraz procedur aplikacyjnych. Ponadto, Towarzystwo Doktorantów UJ organizuje liczne spotkania dotyczące kształcenia w Szkołach Doktorskich, na których każdy może dowiedzieć się o szczegółach rekrutacji i kształceniu na doktoracie. Szczegóły spotkań są publikowane na Facebooku Towarzystwa Doktorantów UJ oraz na stronie internetowej.

12. Kiedy wygasa status doktoranta?

Do momentu złożenia pracy doktorskiej posiada się status doktoranta. Mówi o tym Art. 204 p.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozdz. Kształecenie doktorantów:  "Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów."