Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”

Nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to projekt o charakterze szkoleniowo-popularyzatorskim, w ramach której w dniach 3-6 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną szkolenia i warsztaty z praktykami oraz ekspertami dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się zarówno w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde.

Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie wyłonionej grupy doktoranckich ekspertów z całej Polski (limit miejsc: 35), którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.

Co oferuje „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

W ramach projektu SMNS Krajowa Reprezentacja Doktorantów oferuje:

 • udział w cyklu szkoleń (m.in. z zakresu regulacji ustawowych dotyczących doktorantów kształcących się w szkołach doktorskich, regulacji w zakresie okresu przejściowego, jak również badań naukowych, pozyskiwania grantów badawczych, aplikowania na staże i wyjazdy zagraniczne; co więcej zorganizowane zostaną warsztaty z umiejętności miękkich przydatnych podczas wystąpień publicznych, warsztaty z zarządzania czasem, organizacji pracy własnej i zespołowej oraz obsługi narzędzi IT wspomagających prace naukowo-dydaktyczną);
 • stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych;
 • zakwaterowanie i wyżywienie podczas całego projektu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”;
 • certyfikaty po odbyciu szkoleń i spełnienia wymogów niezbędnych do ukończenia projektu.

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Kiedy odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Projekt rozpocznie się 3 marca a zakończy 6 marca 2022 r.

Gdzie odbędzie się „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

W Zakopanem.

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Maksymalna liczba miejsc: 35 doktorantek/doktorantów.

Czego oczekujemy od Kandydatów?

 • statusu doktoranta,
 • doświadczenia w działalności naukowej,
 • zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjności czasowej,
 • dużo uśmiechu,
 • mile widziane: doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o przesłanie na adres smns@krd.edu.pl następujących dokumentów:

 • skanu podpisanego Życiorysu;
 • skanu podpisanego Listu motywacyjnego (prosimy o zawarcie w liście informacji o osiągnięciach naukowych, badawczy, organizacyjnych, samorządowych; max. 1 strona A4);
 • skanu podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • skanu wypełnionych i podpisanych załączników do Regulaminu zał. 1 Akceptacja Regulaminu, zał. 2 Zgoda na przetwarzanie wizerunku).

Prosimy o następujące tytułowanie wiadomości: “Zgłoszenie SMNS– Imię Nazwisko-Nazwa Uczelni”.

Do kiedy można się zgłosić?

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lutego 2022 r.

Kiedy otrzymam potwierdzenie zakwalifikowania? 

Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi w dniu 19 lutego 2022 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty.
Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.

Zapraszamy do dołączenia do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/165134962496271