Powrót

Wyniki edycji 3/2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów

W edycji 3_2019 Konkursu na Dofinansowanie Działalności Doktorantów złożono 128 wnioski; 9 wniosków zostało odrzuconych, natomiast pozostałym  119 wnioskom przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 101 107,00 zł.
 
Przy ustaleniu ostatecznej kwoty dofinansowania wniosku Komisja Nauki i Badań TD UJ oraz Rada TD UJ kierowały się, zgodnie z Zasadami Konkursu, następującymi regułami:
1) we wszystkich typach wyjazdów dofinansowanie przyznano wyłącznie wnioskom osób wyjeżdżających na konferencje naukowe z własnym referatem lub posterem;
2) wysokość dofinansowania uzależniono od liczby doktorantów, pozyskanego przez nich dofinansowania z innych niż TD UJ źródeł oraz możliwości budżetowych TD UJ.
 
Są to ogólne wytyczne, którymi kierowały się Komisja Nauki i Badań oraz Rada TD UJ, przy czym każdy z przypadków był omawiany indywidualnie. 
                                            
Wytłuszczoną czcionka zostały opatrzone pozycje, które muszą zostać uzupełnione, np. o potwierdzenie udziału w wydarzeniu lub dostarczenie kosztorysu lub programu konferencji przy jej organizacji. 
 
Ze względu na ochronę danych osobowych nazwiska zastąpiono numerem legitymacji.
 
Zwracamy uwagę, że za terminowe rozliczenie dofinansowania w Biurze TD UJ odpowiedzialny jest wnioskodawca osobiście. Prosimy o uważne zapoznanie się z Zasadami rozliczania, dostępnymi pod adresem: http://www.doktoranci.uj.edu.pl/finansowanie/konkurs/rozliczanie
 
Zwracamy uwagę, że w przypadku rezygnacji z dofinansowania należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Biuro TD UJ pisemnie lub mailowo na adres doktoranci@uj.edu.pl
 
Towarzystwo Doktorantów UJ pragnie podziękować władzom Collegium Medicum UJ za przyznanie dotacji, przeznaczonej także na dofinansowanie Konkursu. 
 
Nazwiska osób, których wnioski zostały odrzucone lub przesunięte, nie są wykazane na załączonej liście. Osoby takie otrzymają indywidualnie drogą elektroniczną uzasadnienie decyzji. 
 
W razie pytań prosimy o kontakt na email doktoranci@uj.edu.pl lub kontakt telefoniczny 12 663 39 04 lub 30 19. 
 
 
 

Bądź w kontakcie z TD Bądź w kontakcie z TD

RSS

Kanał RSS

Lista mailingowa

Strona TDUJ na facebook'u

Grupa TDUJ na facebook'u